Kvinnodominerat yrke betyder lägre lön

Medlingsinstitutet