Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fler vuxna i skolan för bättre lärandemiljö

Elevernas trygghet och känsla av tillhörighet minskar med färre vuxna i skolan. Vi vill därför att 20 000 lärar- och elevassistenter anställs under kommande mandatperiod.

En likvärdig och kunskapsintensiv skola är en av grunderna för ett välfungerande samhälle. Försämrade kunskapsresultat, lärarbrist, social ohälsa bland eleverna, stökig studiemiljö och allt mindre likvärdighet är några av utmaningarna.

Det är dags att få tillbaka studieron i den svenska skolan. Genom att arbeta utifrån elevernas behov kan både elever i behov av särskilt stöd och andra elever erbjudas en bättre lärandemiljö.

Bevisen på detta har duggat tätt. Internationella och nationella undersökningar visar på försämrade resultat av svenska elevers kunskaper i läsning, skrivning och grundläggande matematik både över tid och i jämförelse med andra länder. Dessutom visar den nyligen publicerade analysen av PISA 2015 med avseende på elevhälsa visar det även finns stora utmaningar inom elevernas känsla av trygghet och tillhörighet i skolan. Sverige är ett av de länder där elevernas känsla av tillhörighet minskat mest. Det gäller särskilt för socioekonomiskt svaga elever och elever med utländsk bakgrund.

Parallellt möts vi av siffror på alarmerande lärarbrist – samtidigt som lärarna själva uppger att de lägger tid på fel saker. Men det finns fler anställda än lärare i skolan som kan skapa en god lärandemiljö. . I team bestående avlärare, specialpedagoger, fritidsledare, elevhälsan och barnskötare/elevassistenter/lärarassistenter kan allas kompetens användas bäst. Olika pedagogisk kompetens möjliggör en variation i stödjande strukturer utifrån elevernas olika behov.

Därför presenterar Kommunal och LO idag ett förslag om att ytterligare 20 000 lärar- och elevassistenter anställs i skolan. Läs mer i vår artikel och i kommande inlägg här på bloggen.