Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En bra början för välfärden

Vårbudgeten har överlämnats av finansministern till riksdagen, och analyserna understryker en optimistisk budget med fokus på ordning och reda. Från Kommunals sida välkomnar vi budgeten som ett första steg mot en storsatsning på välfärden.

Sänkt skatt för pensionärer

Förslaget från regeringen om sänkt skatt för pensionärer är välkommet och skulle innebära att pension upp till 14 000 kronor i månaden beskattas lika som löneinkomst till samma nivå. Det är således ytterligare ett steg i rätt riktning för att helt ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Regeringen genomförde ett första steg när de 2016 sänkte skatten för att ta bort skatteklyftan för inkomster upp till 10 000 kronor per månad.

Kommunal anser att lön och pension ska beskattas lika. Det är positivt att regeringen nu tar ytterligare steg i rätt riktning för att helt ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Vi vill gärna se ytterligare steg för att stödja pensionärerna med låg inkomst. Alltför många kvinnor är helt eller delvis beroende av garantipension och för att de inte ska halka efter i den ekonomiska utvecklingen i samhället bör garantipensionen följa löneutvecklingen.

 

650 miljoner till skolan

Regeringen föreslår både en jämlikhetspeng på 500 Mkr till grundskolor med lägst andel behöriga elever till nationella program i gymnasieskolan och en extra satsning om 150 Mkr på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Att barn och ungdomar i behov av stöd får de resurser de behöver är en förutsättning både för en lyckad etablering och för en generell höjning av samhällets kunskapsnivå. Under läsåret 2016/17 ökade antalet nyinvandrade elever med nästan 17 000 elever i grundskolan i jämförelse med föregående läsår. Det kommer att leda till stora utmaningar för grundskolans pedagoger. Med hjälp av regeringens tillförda medel kan huvudmännen investera i extra insatser och anpassningar av socialt och pedagogiskt stöd. Elevassistenterna spelar en avgörande roll för dessa elevers sociala, språkliga och pedagogiska stöd i sitt lärande.

 

Satsning på förlossningsvården

I vårändringsbudgeten tillförs ytterligare en halv miljard till förlossningsvården och kvinnors hälsa för 2017-2019. Tillskottet sker i enlighet med den överenskommelse som regering slöt med SKL 2015-2016 då 400 miljoner kr tillfördes i samma syfte. Nytt för överenskommelsen är att det nu tydligare är specificerat att medel ska gå till att stärka sjukvårdshuvudmännens ansvar för bemanning.

Kommunal välkomnar att regeringen satsar på förlossningsvården och kvinnors hälsa. I team med barnmorskorna har undersköterskorna en mycket viktig roll för att säkerställa en högkvalitativ och patientsäker vård. Samtidigt ser vi att det saknas utbildad personal bland annat på grund av stora pensionsavgångar och brister i arbetsmiljön. Därför är det viktigt att landstingen nu ser till att medel används för att stärka bemanningen och utbildningen av undersköterskor inom förlossningsvården, så att alla föräldrar ska kunna föda tryggt i framtiden.

*

En ambitiös budget med tydliga satsningar på välfärd, klimat och framtid är en bra början. Nu kommer tydliga signaler från regeringen om att ekonomin är stabil och att det är dags att satsa på den offentliga sektorn. Vi ser fram emot del två av denna satsning i höstens budget – för att klara framtidens utmaningar inom välfärden behövs resurser, ambitioner och riktning.