Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Deltid och arbetsförhållanden i äldreomsorgen

Madeleine Ehlin skriver om en alldeles färsk rapport från Kommunal som handlar om deltidens betydelse och kopplingen till arbetsförhållanden i äldreomsorgen. "Det är viktigt att ett arbete för heltid som norm också är ett arbete för tillsvidareanställningar och att arbetsmiljö och tillräcklig bemanning prioriteras."

Fortsätt läsa

Deltidsarbetet är omfattande i äldreomsorgen. Detta innebär att deltidsinkomst är normen för många av de som arbetar där. Det har i sin tur kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska konsekvenser för arbetstagaren. Eftersom äldreomsorgen är ett kvinnodominerat arbetaryrke är deltid en fråga som i hög grad rör jämställdhet och jämlikhet.

För att ta reda på mer om deltidsarbetets konsekvenser för arbetstagare i äldreomsorgen är det intressant att ställa frågor om huruvida det finns någon koppling mellan sysselsättningsgrad och olika förhållanden i arbetet. En sådan fråga lyder: är heltid och deltid förenade med olika upplevelser av jäkt och psykisk ansträngning i arbetet? Genom en stor medlemsundersökning som gjordes av Kommunal hösten 2012 är det möjligt att göra en sådan jämförelse. Eftersom tidsbegränsade anställningar ofta har en negativ påverkan på arbetstagares trygghet i arbetslivet (se t.ex. rapporten Status: Prekär) och för att tidsbegränsat anställda ofta arbetar deltid är det nödvändigt att kontrollera för anställningsform för att kunna analysera sysselsättningsgradens eventuella kopplingar till arbetsförhållanden på ett tillförlitligt sätt.

Diagrammet visar att anställningsform tycks ha en starkare koppling till jäkt än sysselsättningsgrad. Samma mönster framträder i svaren på en fråga om i vilken utsträckning arbetet är psykiskt ansträngande.

Det framgår att en majoritet av Kommunals medlemmar i äldreomsorgen dagligen eller någon gång per vecka upplever jäkt och/eller psykisk ansträngning. Det betyder att de flesta som arbetar i äldreomsorgen har en hög arbetsbörda. Baserat på dessa diagram samt fler jämförelser av svar från samma medlemsundersökning verkar olika sysselsättningsgrad inte i någon större utsträckning vara förenad med olika arbetssituationer samtidigt som anställningsform har en relativt tydlig koppling till olika upplevelser av arbetet.

En tänkbar förklaring till de olika svaren är att olika anställningsformer och arbetsvillkor hänger ihop med olika krav, roller och förutsättningar i arbetet. Att tillsvidareanställda upplever psykisk ansträngning och jäkt i högre grad än tidsbegränsat anställda kan vara en indikation på att tillsvidareanställda förväntas ta och behöver ta ett stort ansvar för verksamheten. Samtidigt arbetar tim- och tidsbegränsat anställda oftare delade turer och har ofta en svagare koppling till arbetsplatsen och sämre tillgång till förmåner än tillsvidareanställda. Svarsmönstret visar på något intressant som bidrar till en beskrivning av situationen för medlemmar i äldreomsorgen. Samtidigt som tidsbegränsat anställda riskerar att möta en svår och prekär tillvaro tenderar tillsvidareanställda att möta jäkt och psykiskt ansträngning i arbetet i en något högre utsträckning än tidsbegränsat anställda. Denna kunskap bidrar med att belysa att det inte finns endast en åtgärd som kommer förbättra allt det som behöver bli bättre för de arbetare som varje dag får äldreomsorgen att fungera, utan det finns olika utmaningar som kräver olika åtgärder och strategier. Därför är det viktigt att ett arbete för heltid som norm också är ett arbete för tillsvidareanställningar och att arbetsmiljö och tillräcklig bemanning prioriteras.

Arbetet mot deltidsnormen, tidsbegränsade anställningar och dåliga villkor i äldreomsorgen och i Kommunals andra branscher är ett otroligt viktigt jämställdhetsarbete. Äldreomsorgen, där majoriteten av de anställda är kvinnor, är ett värdediskriminerat yrke vilket innebär att det ger lägre lön, arbetsmiljön är sämre, fler arbetar med otrygga anställningar och sysselsättningsgraden är lägre jämfört med motsvarande mansdominerade yrke (se t.ex. rapporten Fakta om jämlik jämställdhet för mer om värdediskriminering).

För att uppnå ett jämställt samhälle är ett avgörande steg att bryta med värdediskrimineringen på arbetsmarknaden. Det är inte rätt att kvinnors arbete systematiskt nedvärderas.