Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över SOU 2016:77 – En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Kommunal har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning. Vårt fokus är framförallt på de fem yrkesprogram som riktar sig till förbundets största medlemsgrupper. Härmed följer våra synpunkter:

En gymnasieskola för alla ungdomar
Utredningen har haft i uppdrag att analyser möjligheterna för alla ungdomar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Kommunal är positiv till flera av utredningens förslag exempelvis att i skollagen införa ett ansvarsutkrävande med fokus på ökat deltagande i gymnasieskolan och elevens genomförande av en gymnasieutbildning samt att elever ska få rätt till fortsatt utbildning om de inte uppnått målen för utbildningen.

 

Planering av utbildning och undervisningstid
Kommunal välkomnar införandet av strukturerad undervisning och enhetliga behörighetskrav på alla nationella program som skapar ökad förståelse för på vilket sätt yrkesämnen och övriga ämnen hänger ihop. Förslaget om utökad garanterad undervisningstid, och särskilt på yrkesprogrammen, är positivt. Kommunal instämmer i utredningens bedömning att de nuvarande differentierade behörighetskraven har en negativ påverkan på yrkesprogrammen och att ett borttagande är en tydlig signal om att alla nationella program är likvärdiga.

Grundläggande och särskild behörighet på yrkesprogram
Utredningen föreslår att alla yrkesprogram ska ge högskolebehörighet i sitt grundupplägg. Motiveringen är att detta leder till ökad attraktivitet och bidrar till en bra grund för alla elevers möjligheter till vidare- och fortbildning under arbetslivet. Ett annat förslag är att elever vid yrkesprogram ska få rätt till utökat program för att kunna läsa kurser som leder till särskild behörighet eller fördjupning inom yrkeskurser. Kommunal instämmer i utredningens bedömningar och välkomnar de två förslagen.

När det gäller utformningen av meritpoäng hänvisar utredningen till Tillträdesutredningen som den 15 mars lämnar förslag på systemets framtida utformning. Kommunals bild är att dagens system innebär att gymnasieelever har olika förutsättningar för att erhålla meritpoäng, både mellan högskoleförberedande- och yrkesprogram samt mellan olika högskoleförberedande program. Kommunal anser att meritpoäng missgynnar yrkesprogrammen, vilket motiverar ett borttagande.

Justeringar i utbudet av nationella program och inriktningar
Kommunals utgångspunkt är att gymnasiesystemet ska vara överskådligt med en likformig struktur i hela landet. Tydliga yrkesutbildningar som ger grundläggande behörighet till högskolan ger eleverna goda förutsättningar för ett långt och utvecklande yrkesliv. Idag skapar den stora diversifieringen inom samma yrkesprogram en otydlighet både för elever och för arbetsgivare, vilket kan leda till osäkerhet om elevernas anställningsbarhet efter avslutat yrkesprogram.

Utredningen föreslår större förändringar i tre yrkesprogram med yrkesutgångar inom förbundets största medlemsgrupper. Kommunal är positiv till flertalet.

  • Barn- och fritidsprogrammet föreslås byta namn till hälso- och pedagogikprogrammet och inriktningen socialt arbete utgår till fördel för en bredare och volymmässigt större gemensam inriktning med namnet pedagogiskt och socialt arbete. Kommunal har inga synpunkter på namnbytet och instämmer i utredningens bedömning att den gemensamma inriktningen skapar stordriftsfördelar för både elever och utbildningsanordnare. Förbundet vill dock uppmärksamma regeringen på att den gemensamma inriktningen riskerar att leda till en ökad otydlighet om innehållet i utbildningen. Tydliga yrkesutgångar är väsentligt för att arbetsgivarna ska uppleva att eleverna efter avslutad utbildning är anställningsbara inom respektive yrke. Det gäller framförallt fler fördjupningskurser som stärker en barnskötarexamen. Det nuvarande innehållet i barnskötarutbildningen leder till en oklar yrkesidentitet och en otydlighet vid anställningssituationen.
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet föreslås minska med en inriktning när färskvaror, delikatesser och catering utgår. Kommunal har inga invändningar mot utredningens förslag. Däremot saknar förbundet förslag på lösningar gällande andra brister i programmet. Ett exempel är när utbildningsanordnare erbjuder populära fördjupningskurser, såsom barista och tävling, istället för kursen specialkost som krävs för anställning som kock i offentliga kök. Dagens brist på sammanhållna ämneskurser inom matlagning resulterar i att många elever som läst fördjupning matlagning saknar kunskap och kompetens för arbete som kock i offentliga kök.
  • Vård- och omsorgsprogrammet föreslås få en yrkesexamen till undersköterska för elever som fullföljt programmet. Kommunal välkomnar utredningens förslag som kommer att bidra till ökad attraktivitet till utbildningen. Förbundet saknar emellertid förslag på en sammanhållen och helt reglerad utbildning till undersköterska med fler programgemensamma ämnen. Skillnader mellan skolor och kursutbud ska endast förekomma inom ramen för elevens individuella val. Resultatet blir en ökad tydlighet för både elever och arbetsgivare vid anställningssituationen samt bättre förutsättningar för yrkesutveckling vid yrkeshögskola eller universitet. Det skulle också lägga grunden till den undersköterskelegitimation som förbundet förordar. Valet av yrkeskurser skulle också bli tydligare för vuxenstuderande vid Komvux/Yrkesvux, där dagens kurssystem inte möjliggör en sammanhållen yrkesutbildning till undersköterska.

När det gäller naturbruksprogrammet lämnar utredningen inga förslag på lösningar av gällande problemen med ett alltför lågt söktryck till vissa inriktningar där det råder brist på yrkesutbildade. Kommunal tror att en riksrekrytering till naturbruksgymnasium skapar bättre förutsättningar för huvudmän att utveckla och genomföra kurser samt möjliggör för kommuner att få statlig ersättning för elever som studerar i en annan kommun.

Utbildningsutbudet – fortlöpande förnyelse och regional samverkan
Kommunal välkomnar utredningens förslag om att staten bör ge stöd till regional samverkan kring utbildningsutbudet, inom både ungdoms- och vuxenutbildningen. Det är en förutsättning för en kontinuerlig förnyelse och anpassning av utbildningen till förändringar i arbetslivet och i samhället. När det gäller vård- och omsorgsprogrammet är Kommunal kritisk till regionala och lokala skillnader och förespråkar nationell likformighet och reglering av kursutbudet.

Ett estetiskt ämne
För att kunna inkludera ett estetiskt ämne i de nationella programmen föreslår utredningen att endast ämnesstudier på nationella program ska ge gymnasiepoäng. Det innebär att kravet på godkänt gymnasiearbete kvarstår, men att arbetsinsatsen inte ger några gymnasiepoäng.

Kommunal är negativ till borttagande av gymnasiepoäng för gymnasiearbetet. Det kan bland annat leda till att antalet lärarledda lektioner minskar, eftersom utbildningsanordnaren anpassar sina kostnader i förhållande till ersättningen. Ett alternativ sätt är att inkludera estetik i programmets yrkeskurser, vilket ökar förståelsen för dess tillämpning.

Ett arbete mot ämnesbetyg
Kommunal instämmer i utredningens bedömning att arbetet med att utreda ämnesbetyg bör fortsätta. Ett tillägg är att arbete även bör inkludera den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen. Till skillnad från utredningen framhåller Kommunal att den gymnasiala yrkesinriktade utbildningen för unga respektive vuxna bör bli likformig enligt sammanhållna yrkesprogram. Breda programgemensamma ämnen i kombination med tydliga yrkesutgångar förbättrar matchningen på arbetsmarknaden för alla elever, oavsett ålder.

Slutligen vill Kommunal uppmärksamma regeringen på behovet av en sammanhållen reglerad utbildning med yrkesexamen till undersköterska. Eftersom merparten av det årliga nytillskottet av undersköterskor läser vård- och omsorgskurser inom den kommunala vuxenutbildningen innebär förslaget att införa en undersköterskeexamen krav på motsvarande förutsättningar för vuxenstuderande. En sammanhållen och reglerad utbildning kommer även att underlätta införandet av legitimation för undersköterska.