Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över remiss – Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan

Kommunal har beretts möjlighet att yttra sig över Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse och framför följande synpunkter:

Sammanfattning

Remissen är uppdelad i fyra kapitel och Kommunal har huvudsakligen valt att kommentera det första kapitlet. Det tillkommer även en kort kommentar om det andra kapitlet.

I överlag är Kommunal positiv till att Skolverket tar fram nya allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan och instämmer i huvudsak med skrivningarna i råden. Vi tycker att det finns ett behov av att samlat beskriva måluppfyllelsen i förskolan och att tydligt förklara de olika yrkeskategoriernas roll inom förskolan, så som det även finns beskrivet i skollagen. Vidare anser Kommunal att det är bra om råden genomgående även tar upp barnskötarna som arbetar i förskola och deras roll. Skolverkets statistik visar att det under 2015 arbetade nästan 20 000 barnskötare med en treårig yrkesutbildning inom förskolan, det motsvarar en femtedel av alla anställda som arbetade med barn i förskolan under 2015. Därför behöver det också synas i dokumenten och i kommentarerna till de allmänna råden. Det framgår av remissens konsekvensutredning att inga samråd eller intervjuer kommer att göras med barnskötare, vad gäller deras synpunkter på remissversionen. Det här tycker vi är problematiskt. Önskar Skolverket ha med fler perspektiv och ett mer representativt urval, är det bra att även samtala med barnskötare.

  • Kommunal ställer sig bakom det perspektivet där ansvaret för huvudman respektive förskolechef tydliggörs.
  • Det behöver också förtydligas att samtliga yrkesgrupper som arbetar på förskola behöver tillgång till kompetensutveckling, planeringstid samt omställningstid. De yrkesutbildade barnskötarna saknar ofta goda arbetsvillkor och trygga anställningar, tillgång till kompetensutbildning, planeringstid samt omställningstid.
  • Kommunal ställer sig bakom de allmänna råd och det riktmärke som finns gällande storleken på barngrupp. Eftersom de allmänna råden om måluppfyllelse enbart är råd, och inte bestämmelser, ser vi gärna att riktmärket i ett nästa steg förs in i läroplan och skollag. Vi ser även att ett riktmärke om tre pedagoger (en förskollärare och två barnskötare) per barngrupp skrivs in i läroplan och skollag.
  • I råd 4 under Styrning och ledning anser Kommunal att huvudmannen också bör ta hänsyn till varifrån maten kommer, att klimatbelastade transporter minskas, under vilka förutsättningar maten producerats och förvaltandet av livsmedel.
  1. Styrning och ledning

Kommunal ställer sig bakom de allmänna råden vad gäller styrning och ledning: att ansvaret för huvudman respektive förskolechef tydliggörs, att förskolechefen ges förutsättningar att ha inblick i och kunskap om arbetet på varje förskolenhet hen ansvarar för och att huvudmannen och förskolchefen utifrån respektive ansvar bör ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.

Det är viktigt att de allmänna råden även rör barnskötare som i dag motsvarar en majoritet av de som arbetar på förskolan och inte enbart förskolechefer eller förskolelärare. Därför anser Kommunal att beteckningen ”annan personal” i kommentarerna byts ut med barnskötare, på så vis tydliggörs att dessa yrkesgrupper är en självklar del av arbetslaget.

Vi anser exempelvis att råden om resursfördelning, kompetensutveckling och personaltäthet också gäller barnskötare, men att detta blir otydligt då de på flera ställen benämns som ”annan personal”. Argumentet tar stöd i skollagen från 2010 som förtydligade de olika personalgruppernas ansvar, där barnskötarna omnämns specifikt som en personalgrupp som ingår i arbetslaget. Barnskötare liksom övriga yrkesgrupper tillför särskild kompetens och har även behov av att utvecklas i sin roll.

Kommunal anser vidare att bra förskolepedagogik kräver ett arbetslag med flera kompetenser, såväl högskoleutbildade förskollärare, lärare som yrkesutbildade barnskötare. Men i dag ser vi att kommuner i stället väljer att göra om samtliga barnskötartjänster till förskollärartjänster. Barnskötaryrket urholkas, vilket i många fall leder till att de barnskötare som anställs, anställs på osäkra arbetskontrakt, så som visstidsanställningar och vid-behovsanställningar. Därför ställer Kommunal sig kritiskt till formuleringar som: Antalet förskollärare på en förskoleenhet påverkar således förskolans möjligheter till god måluppfyllelse. För att tillgodose behovet av förskollärare är det viktigt att med en planering för kompetensförsörjning som dels handlar om att rekrytera förskolelärare, dels om att behålla de förskolelärare som redan finns och ge dem möjlighet till kompetensutveckling. Kommunal menar att kompetensförsörjningen gäller alla yrkeskategorier inom barnomsorgen och inte enbart förskollärare.

I dag råder det stor brist på anställda män inom förskolan. Det är problematiskt, inte minst för att förskolorna ska kunna bryta den kvinnodominerande struktur som råder, men också för att barnomsorgen inte bara ska innebära att just kvinnor tar hand om barn. Ett barn ska kunna ha fler vuxna, med olika bakgrund, att se upp till. För att ta vara på de män som arbetar i förskolan i dag och saknar utbildning att arbeta med barn är det viktigt att kunna erbjuda yrkesutbildning inom barn- och fritidsprogrammet för att bli barnskötare. Att begränsa förskolan till att enbart handla om kompetensförsörjning för förskollärare, eller beskriva antalet förskollärare som den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan, kan således vara problematiskt om man önskar ta vara på den kompetens som män har att erbjuda barnomsorgen.

Vad gäller kontinuiteten i personalgruppen anser Kommunal att den gynnas av att ha tillsvidareanställd personal. I dag är nästan var tredje barnskötare timavlönad och en stor del, närmare 40 procent, är visstidsanställa, vilket påverkar verksamheten negativt. Personalen på förskolan i allmänhet och de yrkesutbildade barnskötarna i synnerhet saknar även ofta tillgång till planeringstid samt omställningstid. Därför är det bra att Skolverket i de nya allmänna rekommendationerna om måluppfyllelse även synliggör detta problem.

Kommunal ställer sig bakom de allmänna råden och det riktmärke som finns gällande storleken på barngrupp. Det bör dock inte stanna kvar som just bara råd, utan borde snarare skrivas in i läroplan och skollag. Även att ett riktmärke om tre pedagoger (en förskollärare och två barnskötare) per barngrupp borde skrivs in i läroplan och skollag. Vidare vill Kommunal påpeka vikten av att rekommendationerna och skrivningarna om barngruppens storlek och personaltätheten inte enbart ska ta hänsyn till antalet förskollärare i arbetslaget. Exempelvis står det: Det behövs vara färre barn om arbetslaget består av få förskollärare, eller förskollärare som saknar aktuell kompetens. Det finns inget stöd för att ett arbetslag skulle missgynnas/vara underbemannade av att ha färre förskollärare. Ett arbetslag kan fortfarande ha en stark personalsammansättning och faktiskt personaltäthet om det finns flera pedagoger med olika bakgrund, än just bara förskollärare. Däremot anser Kommunal att det för att kunna genomföra de allmänna målen fortfarande är viktigt att tydliggöra vem som har högsta ansvar i ett arbetslag och att det på varje avdelning finns en förskollärare som ser till att måluppfyllelsen sker i enlighet med läroplanen.

Att indirekt beskriva barnskötare som mindre viktiga i ett arbetslag riskerar att återigen underminera deras position på arbetsmarknaden.

Slutligen anser Kommunal att allmänna råd 4 om att huvudmannen och förskolechefen utifrån respektive ansvar bör säkerställa att det i förskolan serveras varierade och näringsriktiga måltider jämt fördelade över dagen, behöver kompletteras med ett perspektiv om livsmedelsproduktionskedjan. Det vill säga att huvudmannen bör ta hänsyn till var maten kommer ifrån, under vilka förutsättningar den producerats och att transporter belastar klimatet. Kommunal anser att det är viktigt med ett hållbart tänkande i produktionens och konsumtionens alla led, inte minst för Kommunals medlemmar som varje dag har i uppgift att tillaga och servera den mat som förskolebarnen erbjuds.

  1. Planering och genomförande av utbildningen

Kommunal ställer sig i huvudsak bakom de allmänna råd som gäller planering och genomförande av utbildningen. Det är viktigt att det som i råden redan framgår, beskriva att det är förskollärarens ansvar att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Dock vill vi återigen betona vikten av att inte begränsa råden till formuleringar som: Det är också viktigt att det i förskolan finns tillräckligt med förskollärare så att förskolans uppdrag kan genomföras enligt målen och så att det går att bedriva en undervisning av god kvalitet.

Vi vill återigen understryka att det inte finns några belägg för att kvaliteten i förskolan skulle vara beroende av antalet förskollärare i ett arbetslag. Det som är viktigt är att veta vilken förskollärare som har ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och att annan personal, så som barnskötare har den kompetens som krävs.

Vänliga hälsningar

Kommunal

Tobias Baudin                                                                        Sirin Kara

Förbundsordförande                                                           Utredare