Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Facklig feminism är inte en fråga om attityd

Facklig feminism är ett sätt att se världen och det fackliga uppdraget. Klasstillhörigheten kan inte ensam förklara att människors villkor är så ojämlika. Det handlar också om att se hur arbetslivet hänger ihop med livet utanför arbetet. Människors villkor påverkas både av förhållanden i arbetslivet och i familjelivet. Samhället ställer fortfarande olika krav och förväntningar på människor utifrån kön.

Kvinnor förutsätts ta huvudansvar för barnen och utföra obetalt arbete i hemmet. Det försvagar kvinnors position i arbetslivet. Män å andra sidan förutsätts vara familjeförsörjare och att familjesituationen inte ska påverka arbetet. Det stärker mäns position i arbetslivet men försvagar deras position som föräldrar eller andra omsorgsgivare. Kvinnor och män skiljs åt i olika yrken, utbildningar och sektorer i samhället. Det arbete män gör värderas högre än det kvinnor gör och på så sätt skiktas samhället utifrån både klass och kön.

Den fackliga feminismen menar att relationen mellan kvinnor och män i grund och botten handlar om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Det gäller också de som diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sin sexuella läggning. Bättre villkor i arbetslivet och förändring av ansvar för hem och barn handlar om att förändra samhället i grunden. Facklig feminism är därför inte en fråga om attityder. Det handlar om – som allt fackligt arbete – en kamp om resurserna.

Arbetsmarknaden behöver förändras i grunden för att förverkliga ett jämställt samhälle för alla. Helt grundläggande är att medlemmar i Kommunal ska kunna försörja sig hela livet. Det är svårt i dag eftersom lönen är låg och deltidsanställningar och osäkra anställningar är vanliga. Det leder både till att kommunalarna har låg inkomst när de arbetar och låg pension.

För att kunna förvärvsarbeta måste det vara möjligt att kombinera ansvar för barn, äldre eller anhöriga med funktionshinder med jobbet. Generella gemensamt finansierade välfärdstjänster är en social infrastruktur som gör det möjligt för alla medborgare att förvärvsarbeta och försörja sig. Den här strukturen behöver stärkas och utvecklas. Många kommunalare jobbar andra tider än kontorstid och den service som samhället erbjuder för att kombinera jobb med omsorgsansvar är inte självklart anpassad till det.

Andra viktiga jämställdhetsfrågor är att arbetsplatsen ska vara en trygg, jämställd miljö där medlemmarna inte utsätts för sexistiska skämt eller hot och våld och att medlemmarna har lika möjligheter att påverka arbetet oavsett kön.

Läs mer i Kommunals jämställdhetspolitiska program ”Jämlik jämställdhet”.