Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Konsten att inte stirra sig blind på sjukfrånvaron

Politiskt ansvariga (rödgrönrosa ledningen) i Göteborgs stad presenterade idag i Göteborgsposten en satsning på 20 miljoner kronor som ska finansiera pilotprojekt för att stärka arbetsmiljön och förbättra arbetsvillkoren i stadens verksamheter, där ohälsan tagit uttryck i hög sjukfrånvaro. Ett av projekten kommer att gälla anställda i äldreomsorgen som är 60 år eller äldre; denna grupp ska ha mindre fysiskt arbete och mer mentorsroll för att orka igenom hela arbetslivet. Det grundar sig på en insikt om att arbetet är för tungt, både fysiskt och psykiskt, för att orka ett helt arbetsliv.

Eloge för arbetsgivare som tar sitt arbetsmiljöansvar och vidtar konkreta åtgärder.

Men parallellt med mentorsprojektet för gruppen äldre skulle flera andra åtgärder kunna vidtas för att uppnå långvariga lösningar på välkända problem. Det gäller att man kan konsten att inte stirra sig blind på att enbart minska sjukfrånvaron, vilket kan innebära att man då söker kortsiktiga lösningar. Ohälsan som får uttryck i ökad sjukfrånvaro och i en högre grad av sjuknärvaro, som det visades i Kommunals rapport Friskt liv i sikte? kan även vara en indikation på sämre kvalitet i välfärdstjänsterna.

Jag tvekar inte om att arbetsgivare vill utveckla verksamheterna och erbjuda medborgarna kvalitativt bra välfärdstjänster. Men kvalitativt bra välfärdstjänster och nöjda medborgare går hand i hand med motiverade, yrkesstolta och professionella medarbetare. Det går inte att förlama den ena handen och tro att den andra klarar sig. Även detta antar jag är uppenbart för arbetsgivare. Därför vill jag gärna tipsa om några åtgärder som helst borde direkt införas på arbetsplatsen i vård, skola och omsorg, men som även skulle kunna testas i projektform.

  • Säkerställ tillgången på kvalificerade vikarier.
  • Fastställ bemanningsnivå, utbildning och kompetens utifrån verksamhetens psykiska och fysiska krav och kraven på kontinuitet och kvalitet.
  • Kvalitetssäkra arbetsmiljökunskapen hos chefer, arbetsledare och skyddsombud genom återkommande gemensam arbetsmiljöutbildning.
  • Kvalitetssäkra kunskap om lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i hela organisationen och ta fram en handlingsplan för tillämpning.
  • Säkerställ andelen personal med tillsvidareanställning till 90 procent.
  • Inför en obligatorisk introduktionsutbildning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för alla anställda.
  • Säkerställ arbetstidens (schemats) förutsägbarhet och rimlighet med hänsyn tagen till anställdas fritid och sociala liv.
  • Säkerställ möjligheten till stöd av närmaste chef.
  • Erbjud möjlighet till fysisk träning på arbetstid.

En förbättring av arbetsmiljön ska skapa tid för återhämtning.