Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Avgiftsfri sjukvård för alla över 85 – mer populism än verkan

Regeringen har i budgeten aviserat att 200 miljoner årligen ska satsas på avgiftsfri vård för personer över 85 år,  vilket framställs som en av Vänsterpartiets segrar. Syftet är en mer jämlik vård. Det är förstås en rätt och riktig ambition, men reformen missar målet.

För det första: alla äldre är inte fattiga. Särskilt inte de som passerar 85-årssträcket, eftersom höginkomsttagare lever längre än låginkomsttagare. Kvinnor lever längre än män, men medellivslängden ökar minst för arbetarkvinnor med låg utbildningsnivå medan medellivslängden ökar mest för högutbildade män i tjänstesektorn. Manliga tjänstemän lever i snitt ett år längre än arbetarkvinnor och tre år längre än arbetarmän. Detta är en av de mest tydliga illustrationerna av hur klass påverkar en människas livschanser.

För det andra: det finns mycket smartare sätt att använda resurserna i syfte att uppnå jämlik vård. Det allra bästa vore om mer resurser lades på att öka bemanningen inom vård- och omsorg, så att sjuka äldre faktiskt får den vård de behöver. Avgiftsfria vårdbesök hjälper föga om det inte finns kompetent personal som utför vården. Personalbristen är särskilt alarmerande inom hemtjänsten och på särskilda boenden för sjuka äldre. Kommunal bedömer att det behövs minst 30 000 nya heltidsanställda undersköterskor inom vård- och omsorg för att klara vårdbehoven.

Andra viktiga satsningar för att öka jämlikheten bland äldre vore att höja garantipensionen och sänka gränsen för högkostnadsskyddet. Ett mer generöst högkostnadsskydd skulle komma betydligt fler vårdkrävande äldre till del. Samtidigt är 6/10 av Kommunals medlemmar helt eller delvis beroende av garantipensionen (motsvarande siffra för riket som helhet är 4/10). Utjämnande sjukvårdsreformer borde naturligtvis rikta sig till de som är i störst behov av vård och som samtidigt har minst resurser.

Politik handlar om att göra rätt prioriteringar. De växande ohälsoklyftorna och skillnaderna i medellivslängd kräver mer än publikfriande krusningar på ytan.