Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Varför tar ingen ansvar för helheten?

Tre av fyra äldre (74 procent) som räknas till gruppen de mest sjuka äldre bor kvar i sina egna hem istället för på ett äldreboende. Det är en andel som...

Fortsätt läsa

Tre av fyra äldre (74 procent) som räknas till gruppen de mest sjuka äldre bor kvar i sina egna hem istället för på ett äldreboende. Det är en andel som ökar. Enligt Socialstyrelsen var det 67 procent av de mest sjuka äldre som bodde hemma 2008, 2013 hade den andelen ökat till 74 procent. Vård och omsorg som ges i den äldres hem behöver inte vara sämre än den på ett äldreboende, men för det krävs att det finns en helhetssyn kring den äldre och en väl fungerande samordning mellan olika vård- och omsorgsaktörer. Bristande samordning får konsekvenser för omsorgens kvalitet. Socialstyrelsen konstaterade i sin lägesrapport från 2014 att de mest sjuka äldre som bor kvar i sitt egna hem oftare läggs in på sjukhus och därtill vårdas i fler dygn i jämförelse med äldre som bor på ett särskilt boende.

Kommunal har i rapporten ”Lapptäcke utan sömmar – En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga” lyft en fungerande samordningen och en sjukvård bättre anpassad för äldres behov som avgörande vården och omsorgens kvalitet. Dåligt fungerande samordning drabbar i första hand de äldre, men påverkar i allra högsta grad även anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Anhöriga tvingas agera samordnare och personalens möjligheter att ge god omsorg försvåras avsevärt. I ”Lapptäcke utan sömmar” uppgav var fjärde anhörig att det inte fanns någon samordning alls mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Hur upplever då de anställda inom hemtjänsten att samordningen fungerar?

I en ny medlemsundersökning, genomförd av Kommunal, uppger nästan varannan hemtjänstpersonal (41 procent) att samordningen med sjukvården inte fungerar bra.

Hemtjänsten_sjukvården

Kommunals undersökning visar att där samordningen fungerar bra handlar det ofta om att man har ett nära samarbete, en ”teamkänsla” mellan olika vård- och omsorgsaktörer. Många gånger delar man också samma lokaler, som ett exempel på bra samordning mellan hemtjänst och hemsjukvård:

”Våra arbetslokaler är under samma tak, så vi har nära samarbete. Om någon vårdtagare mår inte bra kan vi antingen ringa till eller prata med dem. Vi kan vända oss till dem när som helst.

Flera lyfter även fram problem med olika system för dokumentation, oklar ansvarsfördelning samt dåliga rutiner när äldre ska komma hem efter en sjukhusvistelse. Ytterligare en röst från undersökningen:

”Alla jobbar med olika datasystem, multisjuka hamna mellan stolarna, ingen personlig kontakt till vårdcentralen, ingen känner sig ansvarig och mycket mer.”

Situationen är många gånger ohållbar och personalen slå knut på sig själv för att det ska fungera. Vikten av en tydlig ansvarsfördelning och ett samordningsansvar kan inte underskattas. Som en undersköterska uttycker det när hen förklarade varför samordningen fungerar bra:

”För att jag höll i trådarna gällande min brukare och samtalen mellan sjukvård och anhöriga. Jag jobbade hårt för att tillgodose BRA vård. Så hela ansvarsbiten låg på mig och hade jag inte gjort det hade inget hänt.”

Att nästan hälften av hemtjänstpersonalen upplever att samordningen med sjukvården inte fungerar är allvarligt. Inte minst innebär en icke-fungerande samordning ett stort lidande för de äldre när de skickas fram och tillbaka mellan sjukvården och den kommunala äldreomsorgen. Men det kostar dessutom i vårddygn som inte skulle behövts om samordningen fungerade bättre. Ett sätt att förbättra kvaliteten är att samla kompetensen när det gäller äldres vård och omsorg. Kommunal föreslår därför att primärvård för äldre och omsorg samlas i kommunal regi och att äldre erbjuds primärvård på särskilda geriatriska vårdenheter, så kallade Äldrecentrum.

Läs mer om Kommunals förslag i rapporten ”Lapptäcke utan sömmar – En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga”.