Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Karensavdrag i stället för karensdag – en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid

Den parlamentariska sjukförsäkringsutredningens förslag om en rättvisare utformning av karens, (SOU 2015:21, sidan 502), innebär en seger för Kommunals medlemmar med koncentrerad arbetstid. I den nuvarande utformningen förlorar medlemmar i denna grupp en stor andel av sin löneinkomst redan första sjukdagen. En uppenbar orättvisa som brukar väcka heta debatter på Kommunals kongresser.

Problemet har belysts i Kommunals egen utredning- Lagom är bäst – varken för mycket eller för lite sjukskrivning–  som föreslog införande av karensavdrag på en femtedels veckoinkomst i stället för en dags eller ett arbetspass inkomstbortfall. Detta har också Kongressen 2013 gett förbundet i uppdrag att verka för.

Kommunals förslag överensstämmer i stora drag med förslaget som presenteras i den parlamentariska utredningen.

Dock kvarstår en del problem kring karensdagen och de kräver lösningar.

Vård- och omsorgsanställda löper relativt större risk för sjukfrånvaro på grund av arbetets natur. Fysisk närkontakt med servicetagarna- med de äldre eller med barnen- är det svårt att undvika i arbetet. Detta innebär ökade risker för anställda att själva drabbas av och för att sprida luftburna och beröringsorsakade smittor. Det gäller alltifrån återkommande virusinfektioner i luftvägen till svår norovirussmitta (viruset bakom vinterkräkssjukan) som kan vara livshotande, särskilt för vård- och omsorgstagare med nedsatt immunförsvar.

I vissa fall tvingas anställda, som får symptom på norovirus/calicivirus på en avdelning där smitta har fastställts av läkare, att stanna hemma med bibehållna löneförmåner under en viss tid, men de får löneavdrag för karensdagen.

Men det finns flera andra infektionssjukdomar som är särskilt vanliga i vård- och omsorgssektorn och som leder till sjukdagar med karens, enstaka eller upprepade gånger under ett kalenderår. Givetvis innebär detta en stor ekonomisk belastning för drabbade, eftersom det i dagsläget inte kompenseras via lönen.

Det förekommer också att anställda går sjuka till arbetet för att undvika inkomstbortfall på grund av karens, men detta kan ha negativa följder både för de drabbade själva, för kolleger, för servicetagarna och  allmänt för samhället. Det kan leda till spridning av infektioner.

Det är dock inte enbart vid infektionssjukdomar sjuknärvaro är ett problem. Det kan vara aktuellt vid alla sjukdomar och på sikt anses den bidra till längre sjukskrivningar. Med tanke på att andelen vård- och omsorgsarbetarkvinnor med både korta och långa sjukskrivningar är relativt hög, är det angeläget att se över karensens betydelse för sjuknärvaron.