Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

SKL dubblerar framtida behov av barnskötare

Synen på barnskötare håller på att ändras. Från att ha setts som en utdöende art börjar fler inse att en kombination av olika kompetenser är bra för förskola och fritidshem. Sveriges kommuner och landsting, SKL, mer än dubblerar det framtida rekryteringsbehovet av barnskötare i rapporten Så löser vi rekryteringsutmaningarna. En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola  som kom igår.

Till år 2022 bedömer SKL att 22 000 nya barnskötare kommer behöva rekryteras för att möta ökat behov då det blir fler barn och ersätta barnskötare som pensioneras. I SKL:s tidigare prognos Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn trodde SKL att det bara behövdes 10 000 nya barnskötare. SKL förklarar förändringen med att de tidigare antog att andelen förskollärare skulle öka och andelen barnskötare minska. Nu räknar de istället med oförändrade andelar av de olika yrkesgrupperna och skriver: ”Lokala förutsättningar kommer sedan att avgöra personalsammansättningen och varje huvudman väljer lämplig mix.”

Igår presenterades även de investeringar i förskola, skola och fritidshem som regeringen kommit överens med vänsterpartiet om.  Huvudfokus är på lärarna, men fler yrkesgrupper nämns. På pressträffen talade statsministern Stefan Löfven och utbildningsministern Gustav Fridolin om att det, förutom lärarna, behövs annan personal i förskola, skola och fritidshem. De behövs för att avlasta lärarna, för att arbeta med förskole- och fritidshemspedagogik och för att ge barnen trygghet.

Tyvärr möter många barnskötare en helt annan inställning till deras yrkesgrupp. Härryda kommun har beslutat att helt fasa ut barnskötarna, som Annelie Nordström skrivit om. I Kommunalarbetaren skriver barnskötaren Anna Kristensson:

Var femte kommun vill porta barnskötarna helt och föredrar förskollärare. Samtidigt finns det i skrivande stund en mängd människor som utbildar sig på barn- och fritidsprogrammet.
 
När de sedan kommer ut och ska arbeta som barnskötare visar det sig att det i princip är omöjligt att få ett fast arbete. Det är osäkra anställningar, på timmar eller på en månad i taget. 
 

Hur personalsammansättningen kommer att se ut i framtiden beror på vilken mix huvudmännen väljer. Kommunal har ett stort jobb att göra framöver med att sprida kunskapen om vad yrkesutbildade pedagoger, som barnskötare, elevassistenter och fritidsledare, bidrar med för kompetens.