Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Välfärdspolitiken står högt i Sverige och i EU

Blogg skriven av Lazo Sadik – nyutexaminerad utredningssociolog vid Stockholms Universitet praktiserande på Kommunals utredningsenhet. Medverkar för närvarande i projekt som rör äldreomsorg och pensioner.

Den 24 april publicerade SOM-institutet vid Göteborgs Universitet en undersökning som sammanfattade svenska folkets ställningstagande för välfärden i några av punkterna enligt nedan:

● Ökat stöd för den offentliga sektorn

● Minskat stöd för skattesänkningar

● Ökad kritik mot privatiseringar

● Nej till vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg

Detta sänder ut ett tydligt budskap till våra beslutsfattare och en stark kritik mot den politik som den sittande regeringen har fört.

I samband med EU-valet den 25 maj i år, har välfärdspolitiken blivit föremål för intresse i flera europeiska länder. The Guardian tog år 2012 fram en forskningsstudie utförd inom Age UK, som visade att fyra av fem personer i England var missnöjda med äldreomsorgspolitiken och ansåg att regeringen inte hade gjort tillräckligt för att bemöta äldres omsorgsbehov. Michelle Mitchell, välgörenhetsdirektör på Age UK uttryckte följande: ”Our pollings shows that this is not a minority issue, but one that the vast majority of people care about across generations”.

Även fransmännen förhåller sig kritiska till nedskärning av resurser till välfärden. The Guardian lyfter fram hur till exempel, äldreomsorgen har råkat ut för kraftig åtstramning. Vidare har detta lett till personalneddragningar och neddragningar av förbrukningsmaterial, vilka har bidragit till varierande grad av brister i omsorgen. Det finns personalrapporter om kraftigt nedkortad duschning, och även om äldre som i timmar lämnats utan mat och vatten.  Sammanfattat har nedskärningen lett till kvalitetsförsämring och vanvård.

SOM-undersökningens resultat och de två nämnda exemplen visar att välfärdspolitiken står i fokus i Sverige och flera andra europeiska länder. Min förhoppning är att medborgare i Sverige och i hela EU uttrycker sitt stöd till välfärden med sina röster i EU-valet.