Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fler chefer och högre bemanning behövs för att skapa god kvalitet i äldreomsorg

Antalet anställda per chef är för många, cheferna har bristfälligt administrativt stöd, bemanningen är ofta för låg och andelen av personalen som har fasta anställningar är för liten. Det visar en ny rapport om ledarskapet i äldreomsorgen som Kommunal skrivit tillsammans med fackförbundet Vision.  I en sådan organisation har varken medarbetare eller chefer tid och engagemang att lyfta blicken och göra mer än det nödvändigaste. Det ger inte bra förutsättningar för att utveckla omsorgen.

Äldreomsorgen kommer att bli allt viktigare i takt med att befolkningen åldras. Mycket av debatten har hittills handlat om felmedicineringar, privat eller offentlig drift, vinster och exempel på vanvård. Däremot har det pratats mindre om vad som hindrar förbättringar i praktiken. Ett hinder är de bristande förutsättningarna för chefer och anställda att skapa god kvalitet i omsorgen om de äldre.

I alla organisationer är ledarskapet viktigt och äldreomsorgen är inget undantag. Kvaliteten i omsorgen sker i mötet mellan personal och brukare, där chefens uppdrag är att motivera och handleda personalen. En chef ska dessutom ha ett långsiktigt perspektiv och kunna leda, följa upp och utveckla verksamheten. Det är en svår roll. Det är lätt att hamna i kläm mellan övergripande krav och medarbetarnas och de äldres behov.

Men det är viktigt att inte enbart se ledarskapet som isolerat till chefen, det utövas i samspel mellan medarbetare och chef. Medarbetarna behöver stöd och återkoppling från chefen men chefen är också beroende av medarbetarna. I en väl fungerande organisation finns chefer som sätter upp mål och styr men som också tar tillvara på medarbetarnas kompetens. Utan den får cheferna svårt att leda på ett bra sätt. I en sådan organisation känner medarbetarna engagemang och bidrar till kvalitetsförbättringar.

En nyckel för att för att en sådan organisation ska uppstå är tid. Det handlar om tid för cheferna att både planera och se personalen. När antalet anställda per chef är för högt kan cheferna inte göra bådadera. För medarbetarna handlar det om tid att ge omsorg till de äldre och samtidigt hinna reflektera över sitt arbete och komma med idéer om hur organisationen kan utvecklas. När bemanningen är för låg har de anställda knappt tid att göra det mest nödvändiga för de äldre och än mindre tid för reflektion.

En annan nyckel är kontinuitet. Om man inte vet hur länge man får vara kvar på en arbetsplats är det inte konstigt om man inte engagerar sig i dess utveckling. Det påverkar även de äldre. För att personalen ska kunna ge en god omsorg måste de själva känna sig trygga i sitt arbete.

Tyvärr visar rapporten visar att tid och kontinuitet ofta saknas. Visserligen är många anställda ganska nöjda med sina arbetsplatser men rapporten visar också på brister. Till exempel är 72 procent av cheferna inom äldreomsorgen chef över fler än 30 medarbetare, och vid omkring 30 anställda minskar andelen chefer som tycker att de kan göra ett bra jobb kraftigt. Det speglas av Kommunals medlemmars uppfattning. Närmare en femtedel anser att deras chef inte har tillräcklig tid att handleda dem i det dagliga arbetet. Cheferna hinner inte heller ha medarbetarsamtal, ett viktigt forum för dialog. En tredjedel av medlemmarna har inte haft ett medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna. Rapporten visar också att 30 procent av medlemmarna upplever bemanningen som otillräcklig och mer än var femte medlem i undersökningen hade tillfälliga anställningar. De hade dessutom haft det under så lång tid att det inte kan räknas som ersättning vid ett tillfälligt behov.

Under sådana omständigheter blir det svårt för chefer och medarbetare att arbeta tillsammans för en bättre omsorg. De blir upptagna av att bara få dagarna att gå ihop.

Därför bör antalet anställda per chef bli färre och bemanningen förstärkas så att medarbetarna både får tid att ta hand om de äldre och lyfta blicken och bidra till kvalitetsutveckling. För att göra det måste personalen också få chans att känna sig delaktiga och andelen personal i fasta anställningar måste öka. För om de anställda i äldreomsorgen inte har rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete får det direkt återverkningar på de äldres situation.