Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Dags för en ny kommunallag!

I början av 1990-talet jobbade jag mycket med kommunal ekonomi och frågan om alternativa driftsformer diskuterades ganska intensivt. Men då han handlade mest om tekniska verksamheter som lades ut på entreprenad och sen var det mycket prat om kooperativ.  När jag nu 20 år senare dyker ned i den kommunala värden igen, så är det otvivelaktigt så att mycket har hänt. Då, i början av 1990-talet, var runt tio procent av Kommunals medlemmar privatanställda, idag är nästan 25 procent.  Men den lag som ytterst reglerar kommunernas verksamhet, kommunallagen, har inte ändrats sedan 1991.

Så det är verkligen dags för en ny lag som på ett bättre sätt kan regelera kommunernas kontroll och insyn över de privata utförarna. Kommunallagskommitteen har just lagt fram ett förslag, ”privata utförare – kontroll och insyn”. Kommunals styrelse säger i sitt remissyttrande att förslaget är ett steg i rätt riktning,  och att det är bra att kommunernas ansvar förtydligas. För det är ju så att med privata utförare så minskar kommunernas möjlighet att styra och medborgarnas möjlighet till inflytande minskar. Därför måste detta regleras.

Utredningen slår också fast att kommunen ska ha ett strategiskt förhållningssätt för uppföljning och kvalité – det är bra – men är det möjligt, undrar vi på Kommunal? Med såväl LOV-som LOU-lagstiftningen är det t.ex. svårt att avsluta ett kontrakt med aktörer som inte gör uppenbara kontraktsbrott.

De redovisade bristerna i kvalitén hoppas man i utredningen kunna lösa med ökad information. Det är bra med ökad information tycker Kommunal, men vad vi hittills kunnat se är att mer information faktiskt inte varken leder till bättre kvalité eller lägre pris på välfärdstjänsterna. Så information är bra men är inte en garant för kvalité.

Den nya förslaget till Kommunallag är ett steg i rätt riktning och tydliggör Kommunernas roll jämfört med idag. Men det är inte med en ny kommunallag som det demokratiska inflytandet över verksamheterna ökar. Det behövs förändringar av såväl LOU och LOV som förändringar i styrmodeller där de anställda, professionen, måste få ett större ansvar. Javisst, det behövs en ny kommunallag, men det behövs också att politikerna får möjlighet att ta ett större ansvar och att vi medborgare ska kunna ställa politikerna till svars när det inte funkar.