Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Frivilliga organisationer om sin roll i äldreomsorgen

I veckan deltog jag i ett projektmöte där runt 20 stora frivillig organisationer diskuterade bland annat sin roll i äldreomsorgen. Liknande diskussioner har förts i olika forum sedan politiker- i sin jakt efter lösningar på den kris som välfärden i en tilltagande takt väntas möta som en följd av en åldrande befolkning- börjat snegla på fler hjälpande händer. Men detta möte var sammankallat av Sektor 3  som hittills lett projektet men som snart överlämnar till Forum för frivilligt socialt arbete som numera heter Forum. I diskussionen lyftes fram ett antal olika perspektiv som på olika sätt kan bidra till debatten om välfärden.

En av frågorna som projektet direkt eller indirekt väcker är huruvida det kan finnas risker för att frivilliga insatser används till för att minska resurser till den gemensamt finansierade välfärden då avlönad personal ersätts med oavlönade volontärer. Detta i sin tur kanske skulle leda till ännu mer ojämlikhet i fördelningen av vård och omsorg: kanske de som har inflytande får omsorg av professionella, medan de utan inflytande får nöja sig med volontärer eller de som har pengar använder sig av ruttjänster och anlitar hemhjälp. Det skulle även kunna negativt påverka jämställdheten mellan kvinnor och män givet att samhället fortsätter förvänta sig att kvinnor tar ett större ansvar för en obetald vård och omsorg av anhöriga eller att de engagerar sig som obetalda volontärer i den kommunala äldreomsorgen i större utsträckning än män.

Ett annat viktigt perspektiv i projektets pågående diskussion är mötet mellan frivilliga och professionellt anställda i äldreomsorgen. Vilka uppgifter som inte utförs av professionellt anställda i äldreomsorgen kan en frivillig utföra?  Var går gränserna? Vad innebär kommuners användning av frivilligt arbete för den redan låga bemanningen i äldreomsorgen? Särskilt dessa frågor har tidigare vid olika tillfällen diskuterats både i Kommunal och utanför Kommunal där frivilliga aktörer var engagerade. Diskussionerna har bland annat utmynnat i ett policydokument med titeln Obetalt volontärarbete inom verksamheter som bedriver välfärdstjänster. 

Ytterligare en aspekt i den pågående diskussionen handlar om identifiering av en nordisk modell för frivillighet som skiljer sig från, till exempel, den anglosaxiska. Detta känns viktigt och angeläget med tanke på att frivillig sektorn i Norden relaterar sig till en nordisk välfärdsmodell som också skiljer sig från den anglosaxiska och som behöver försvaras. 

Denna diskussion kommer att fortsätta och det visar på att frivillig sektorn är mån om att skydda sin integritet som är en grundförutsättning för att fortsatt bidra till en sammanhållning i samhållet.