Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Avskaffa jämställdhetspolitiken

Bör vi avskaffa jämställdhetspolitiken? Det var frågan på ett av seminarierna på Socialistiskt Forum i Umeå härom dagen. Undertecknad diskuterade tillsammans med forskaren Sara Edenheim och kommunalrådet Tamara Spiric (V) huruvida jämställdhetspolitiken har sina begränsningar och vilken betydelse jämställdhetsbegreppet har.
Edenheim, forskare vid Umeå universitet, menar i antologin ”Det heter feminism – 20 anspråksfulla förslag att förändra världen” att jämställdhetspolitiken har reducerats till en fråga om individuella rättigheter. Att frågor om makt, ekonomi och fördelningspolitik har kommit i skymundan. Den mer vänsterinriktade kollektivistiska feminismen har trätt tillbaka för en liberal definition. På sidan 26 skriver Edenheim följande:
”Att acceptera att feministiska krav artikuleras i termer av lika rättigheter, vilket i dag sorgligt nog har blivit den mest radikala betydelse som jämställdhetsbegreppet ges, riskerar att osynliggöra en av samhällets centrala maktrelationer: att kön hör samman med makt och att män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp.”

Istället för prata om jämställdhet föreslås att jämlikhetsbegreppet får ett nytt innehåll. Att jämlikhet blir begreppet som hanterar maktskillnader överlag, inklusive skillnader mellan kvinnor och män.
Har jämställdhetsbegreppet betydelse för Kommunals medlemmar? Svaret på den frågan är ett tveklöst ja. En jämställdhetspolitik inriktad på individens rättigheter fångar för det första inte den typ av lönediskriminering som drabbar många av Kommunals medlemmar. Det är inte individen som utsätts för diskriminering utan hela yrket, eller sektorn. Även män i dessa yrken drabbas. Att kvinnodominerade yrken värderas lägre på arbetsmarknaden brukar kallas värdediskriminering.

För det andra drabbas Kommunals medlemmar hårt när satsningar på välfärdstjänsterna uteblir till förmån för diverse skattesubventioner och stora skattesänkningar riktade mot högre inkomstgrupper. Utan barnomsorg på obekväm arbetstid har exempelvis många av Kommunals medlemmar svårt att arbeta heltid. Om skattepolitiken, välfärdspolitiken och familjepolitiken skulle jämställdhetsintegreras och vara en del av jämställdhetspolitiken skulle det få mycket önskvärda fördelningspolitiska effekter.
Om en ändring från begreppet jämställdhet till ett förnyat jämlikhetsbegrepp, likt författaren Edenheim föreslår, är vägen till framgång låter jag dock vara osagt.