Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kvinnors faktiska löneförlust 4 miljoner kronor

I Kommunals rapport Byt lön – dags för jämställda löner, som släpptes i söndags, konstateras det att i princip ingenting har hänt med lönegapet mellan kvinnor och män de senaste 20 åren. Det är helt oacceptabelt att kön fortfarande är den avgörande faktor för hur mycket pengar du har i din plånbok varje månad.

Istället för att prata procentsatser låt oss tala kronor för att tydliggöra vad denna lönediskriminering innebär. På svensk arbetsmarknad uppgick medellönen för heltidsarbete förra året till 27 600 kronor för kvinnor och 32 100 kronor för män. Det innebär en löneförlust för heltidsarbetande kvinnor på 54 000 kronor under ett år. Under ett helt arbetsliv är det 2,4 miljoner kronor.

Egentligen är skillnaden mellan kvinnors och mäns löneinkomster större än 14 procent. När siffror för lönegapet tas fram räknas allas inkomster upp till heltid. Men kvinnor arbetar i mycket större utsträckning deltid än vad män gör. Tar vi hänsyn till att kvinnors deltidsarbete är lönegapet 23,1 procent. Pratar vi kronor innebär kvinnors deltidsarbete att den faktiska löneinkomsten per månad sjunker till 24 700 kronor. Lönegapet mellan kvinnor och män blir då 7 400 kronor per månad. Den faktiska löneförlusten för kvinnor är egentligen 89 000 kronor under ett år och 4 miljoner kronor under ett helt arbetsliv.

Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde med avseende på arbetets svårighetsgrad. LOs årliga bearbetningar av SCBs lönestatistik visar tydligt att avtalsområden/branscher med en majoritet kvinnor har betydligt lägre lön än där majoriteten är män.

Kommunals medlemmar jobbar till stor del inom vård- och omsorgssektorn. På grund av att sektorn domineras av kvinnor och inte beroende på arbetets svårighetsgrad eller på de enskilda individernas kompetens, värderas arbetet lägre. Denna strukturella diskriminering, som är riktad mot yrke och inte mot enskilda individer, är den enskilt största förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män.

Lönegapet mellan män och kvinnor har sedan 1980-talet legat runt 15 procent. Utvecklingen mot jämställda löner har stagnerat. Därför är det hög tid att ta nästa steg mot en arbetsmarknad utan strukturell diskriminering av kvinnoyrken. Det är hög tid för jämställda löner.

För att komma till rätta med denna strukturella lönediskriminering tycker Kommunal bland annat att:

∙ Att löner för kvinnodominerade yrken uppvärderas i relevans till den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.

∙ Att lågavlönade och kvinnodominerade avtalsområden får högre löneökningar än genomsnittet för arbetsmarknaden.

∙ Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildning blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

Ps. För att delta i Kommunals protest mot ojämställda löner kan du gå in på www.bytlön.se och byta lön med vår nya app och på så vis hjälpa oss att uppmärksamma problemet och driva frågan framåt. Alla som kommer förbi oss på Hamnplan 5 under Almedalsveckan kommer dessutom ha möjlighet att byta lön på plats!