Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Osäkra nygamla prognoser om läget i kommunsektorn

Kommunal spanar ständigt efter en ljusglimt i varenda budgetproposition, i alla prognoser eller ekonomiska utsikter. Huvudbryn är givetvis villkoren för medlemmarna/de anställda inom välfärdstjänstesektorn, men också utvecklingen av alla medborgares solidariskt finansierade välfärd; Kommunals medlemmar är ju också medborgare.   

En kvinna som arbetar i välfärdstjänstesektorn berörs i en dubbelbemärkelse av välfärdspolitikens vara eller inte vara. Sparande i skola, vård och omsorg, eller prioriteringar i fördelning av skattepengar till nackdel för offentligsektor, drabbar henne på fler än ett sätt. Till exempel kan arbetet försämras i form av långsamt ökande eller stagnerande löner, försämring i arbetstider eller i möjligheten att arbeta heltider. Dessutom kan barnen drabbas av försämrade möjligheter att få en bra omsorg eller en utbildning eller gamla anhörigas förutsättningar för en god omsorg försämras.

Försämringar i arbetsvillkor och försämringar i vård och omsorg av anhöriga innebär för en kvinna som arbetar inom välfärdstjänstesektorn en förlust både ur jämlikhets och ur jämställdhets synvinkel.    Detta motiverar vikten av Kommunals spaning som handlar om vilken riktning ekonomin bär åt och vilka resurser kommunsektorn tillförs för att klara av sina välfärdspolitiska åtaganden på ett trovärdigt sätt.

Prognos efter prognos förväntas en mycket dämpad tillväxt i svensk ekonomi under 2013 och den stora förklaringen anses vara den kvardröjande krisen i omvärlden. Detta bekräftas också i den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Ekonomirapporten: Om kommunernas och landstingens ekonomi- april 2013 – april 2013.

I rapporten förväntas det reala skatteunderlaget växa med cirka 1,5 procent 2013 och cirka 0,8 procent 2014, men detta är inte tillräckligt för att bidra till ett plus resultat i kommunsektorn. 2013 kommer sektorn att redovisa ett resultat runt noll – med minus 5 miljarder kronor i landstingen och plus 5 miljarder i kommunerna. SKL räknar med ytterligare försämringar 2014 på grund av att det inte finns något statsbidrag anslaget. Sektorns förhoppning är att AFA Försäkring, på samma sätt som år 2012, återbetalar inbetalda premier för 2005 och 2006.  Kommunsektorn kunde redovisad kraftigt förbättrade resultat för 2012 som en följd av ett tillskott på 11 miljarder kronor som hade återbetalats av AFA-försäkring. Återbetalningen gällde premiesänkning för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna som var inbetalda år 2007 och 2008. Bakom premiesänkningen låg minskad sjukfrånvaro. 

Detta visar på att finansieringen av välfärdsstatens viktigaste sektor omgärdas av en stor osäkerhet, samtidigt märks inte detta i den politiska debatten i riksdagen. Detta är ingen ödesbestämd utveckling – utan vi bestämmer gemensamt hur vi vill att välfärden ska formas – på Kommunal slåss vi för goda arbetsvillkor för de som arbetar i sektorn och för en välfärd som ökar jämställdheten.