Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vem betalar för den demografiska förändringen i äldreomsorgen?

Diagram: Verksamhetens kostnadsvolym och den demografiska utvecklingen inom socialtjänsten.

Bilden ovan, som är hämtad från Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi (Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2012), jämför kostnadsutvecklingen för några omsorgsverksamheter med den demografiska utvecklingen för desamma. Samtidigt jämförs verksamheterna med varandra och det som visas är att kostnadsvolymen har ökat för omsorgen om personer med funktionsnedsättning och för individ- och familjeomsorgen, medan den minskat för äldreomsorgen i relation till den demografiska ökningen (den röda heldragna kurvan visar förändringen i kostnadsvolym och den streckade linjen visar den demografiska förändringen).

Den streckade linjen visar att ökningen i befolkningen som behövde äldreomsorg började ungefär vid mitten av 2002 och vid samma period började kostnaden för äldreomsorgen minska och den fortsatte i tre år till. Sedan började den öka blygsamt vid mitten av 2005 (som det framgår av den röda heldragna linjen) och den fortsätter ungefär på samma nivå som den varit innan minskningen skedde år 2002.  I förhållande till behovsökningen i äldreomsorgen har det dock skett en kostnadsminskning.   

Gapet mellan de röda kurvorna (den heldragna och den streckade) kan kanske förklara en del av äldreomsorgspersonalens dåliga arbetsvillkor och omsorgstagarnas svåra livssituation och det kanske är på sin plats att ställa frågan om värdegrunden verkligen är annat än slogan.

I rapporten förs resonemanget att kostnadsutvecklingen i äldreomsorgen sannolikt har påverkats av de kraftigt ökande kostnaderna för omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, men kostnadsökningar inom de två verksamheterna kan väl inte annat än bygga på behov. Problemet kan inte vara att behoven i de två verksamheterna möts med ökade resurser, utan det snarare är att behoven i äldreomsorgen försummas. Dessa verksamheter borde inte ställas i konkurrens mot varandra, även om det i verkligheten har gjorts en omfördelning av resurser mellan dem.

Det som krävs är att vidta åtgärder mot den försummelse av äldreomsorgen som klart och tydligt visas i bilden. Kanske är den enda lösningen riktade statsbidrag till äldreomsorgen.