Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En fungerande biståndshandläggning är en förutsättning för bra äldreomsorg

När vi blir äldre behöver vi förr eller senare hjälp med sådant som vi tidigare klarat av själva utan större ansträngning eller reflektion. Att laga mat, gå på toaletten, handla eller knyta skorna kan på grund av ålder, sjukdom och funktionsnedsättningar bli till oöverstigliga hinder i vardagen.  

En äldre person som behöver stöd och hjälp kan vända sig till sin kommun med en ansökan om bistånd i form av insatser från exempelvis hemtjänsten. Ansökan behandlas av en biståndshandläggare som kartlägger vilka behov den äldre har och beslutar om insatser. Insatserna ska enligt socialtjänstlagen beviljas utifrån den enskildas behov. Det innebär, lite förenklat, att om en äldre person inte längre har möjlighet att handla själv, så har han eller hon därmed ett behov av att få hjälp med att handla och i och med det rätt att få den hjälpen av kommunen. Beslutet genomförs i praktiken av en utförare inom hemtjänst eller ett särskilt boende beroende på vad biståndshandläggaren har kommit fram till att den äldre behöver. Biståndsbeslutet styr på det sättet omsorgen och utgör därmed fundamentet för insatser inom äldreomsorgen.

Kvalitén i äldreomsorgen diskuteras ofta, det är dock sällan som biståndshandläggningens roll har tagits upp eller problematiserats i den diskussionen. Det finns anledning att misstänka att många biståndsbeslut fattas på felaktiga grunder då kommunernas budgetramar överordnas de äldres behov. Eftersom ett korrekt biståndsbeslut är en förutsättning för god omsorg får det allvarliga konsekvenser för den äldre.

Tarja Brandeus, som själv är verksam som biståndshandläggare, beskriver på DN Debatt (2012-08-06)  hur hon tvingas att fatta beslut om att äldre ska göras i ordning för natten redan klockan sex på kvällen som ett resultat av otillräckliga resurser. Ett annat stort problem som hon pekar på är att det saknas platser på särskilda boenden. Det leder till beslut som innebär att äldre och sjuka personer får bo kvar hemma, mot deras vilja och trots omfattande vård- och omsorgsbehov.

Brandeus upplevelse av hur kommunens begränsade resurser påverkar biståndsbesluten bekräftas i en enkätundersökning som Akademikerförbundet SSR genomfört bland sina medlemmar. En av fem biståndshandläggare som besvarade enkäten menade att det i första hand var kommunens ekonomi som avgjorde vilka insatser den äldre fick beviljade, inte behovet av hjälp. Enbart knappt hälften uppgav i samma undersökning att det i första hand var den äldres behov som låg till grund för biståndsbeslutet.

Vad får bristfälliga biståndsbeslut för konsekvenser? Det påverkar omsorgspersonalens möjlighet att ta hand om de äldre på ett bra sätt. Behov som av någon anledning inte tagits hänsyn till i biståndsbeslutet upphör för den skull inte att existera. Omsorgspersonal som dagligen träffar dessa äldre ser behoven, många gånger utan tid och resurser för att kunna hjälpa till på ett bra sätt. Det skapar stress och tvingar personalen till svåra prioriteringar.   

En generell äldreomsorg som håller hög kvalité är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och en rättighet för den enskilda. Alla människor ska kunna åldras i förvissning om att hjälpen kommer att finnas där när behovet väl uppstår. Anhöriga ska kunna lägga sin tid och energi på social samvaro med sin äldre familjemedlem, slippa oroa sig och tryggt kunna lämna över ansvaret till de experter på omsorg som finns inom äldreomsorgen. En fungerande biståndshandläggning skulle inte lösa alla problem, men det är en viktig förutsättning för att äldre personer ska få den hjälp som de behöver och har rätt till.

Under hösten kommer Kommunals utredningsenhet att titta närmare på biståndshandläggningen och hur den påverkar våra medlemmars arbetsvillkor och möjlighet att ge god omsorg. Inom kort kommer vi att börja intervjua omsorgspersonal om hur de ser på biståndshandläggningen och på vilket sätt den påverkar deras vardag. Fler aktiviteter planeras och mer information kommer kontinuerligt att läggas upp här på bloggen.