Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Barnomsorg på obekväm tid – För vem?

 En stor och växande grupp föräldrar arbetar på obekväma tider. Några börjar sitt arbete tidigt på morgonen. Andra arbetar på kvällen eller på natten. En del jobbar också skift. Tyvärr upplever många föräldrar att öppettiderna inom barnomsorgen inte är anpassade utifrån arbetsgivarnas krav på arbetsmarknaden. Det här är ett känt problem bland medlemmarna i Kommunal. De två tidigare rapporterna ”Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?” och ”Alla andra hämtar tidigt” visar att barnomsorgens begränsade öppettider skapar problem för många föräldrar.

Utbyggnaden av barnomsorg på obekväm tid går mycket långsamt – om än åt rätt håll. Staplarna i figur 1 visar antalet barn i förskolan på obekväma tider under inledningen av 2000-talet (vänster y-axel). Vid det senaste mättillfället var närmare 2 900 barn inskrivna i förskolan på obekväm tid. Det är en ökning med drygt 300 barn i förhållande till året innan och motsvarar 0,6 procent av alla inskrivna barn i förskolan.

Antalet kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväma tider har varierat mellan 109 och 130 under perioden (se höger y-axel i figuren).  Under 2011 var det endast 130 av Sveriges 290 kommuner som erbjöd barnomsorg på obekväma tider, enligt Skolverket.

Figur 1. Antalet inskrivna barn i förskolan på obekväma tider (vänster y-axel) och antalet kommuner med verksamhet på obekväma tider (höger y-axel) under åren 2004-2011.

 

Källa: Skolverket, 2012.

Många föräldrar upplever att barnomsorgens öppettider är ett problem i arbetslivet. LO visade i en nyligen genomförd undersökning att ungefär var fjärde förälder inte kan arbeta heltid på grund av öppettiderna inom förskolan (Novus Opinion, februari 2012). Det leder i sin tur till minskade ekonomiska resurser – för individen, barnen och samhället. Det handlar om utebliven lön, pension, skatter och avgifter. Därutöver minskar också arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera och bedriva verksamhet på obekväm arbetstid. De förväntade vinsterna av utökade öppettider inom barnomsorgen borde vara stora.

För att försöka mäta eventuell vinst av utökade öppettider inom barnomsorg beställde Kommunal en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl av företaget PwC. Rapporten ”Barnomsorg på obekväm arbetstid – För vem?” visar att det finns betydande samhällsekonomiska vinster i att utöka öppettiderna inom barnomsorg på obekväm tid.

De största vinnarna är föräldrarna som får mer i löne- och pensionskuverten. Andra vinnare är stat och landsting som får ytterligare skatteintäkter i och med föräldrarnas ökade lönearbete. Kommunerna får också ökade intäkter genom skatt och till viss del också barnomsorgsavgift. Men de står också för de största utgifterna, som inte täcks av intäkterna från föräldrarna. Det leder till att de enskilda kommunerna har begränsade incitament att utöka barnomsorgen på obekväm tid, trots att det samhällsekonomiskt är en bra affär. TV4 gjorde flera reportage om Pwc-rapporten. Det gjordes även lokala inslag om barnomsorgen.

För att stimulera fler kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväm tid beslutade riksdagen den 23 maj 2012 att uppmana regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förslaget ska lämnas till riksdagen inom ramen för budgetprocessen. Riksdagens beslut grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utbildningsutskottet lyfter i sitt förslag fram att behovet är allra störst bland ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. En majoritet i riksdagen ansåg att avsaknaden av barnomsorg inte får utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett arbete. Därmed körde majoriteten över regeringen som motsatte sig förslaget om stimulansbidrag. Läs mer om detta här http://www.dn.se/nyheter/sverige/mer-barnomsorg-pa-obekvam-arbetstid

Kommunal vill att fler kommuner investerar i barnomsorg på obekväm arbetstid.  Barnomsorg är en social infrastruktur som skapar förutsättningar för anhöriga till unga att arbeta utanför hemmet. Förändrade villkor på arbetsmarknaden kräver även anpassningar av välfärdstjänsterna innehåll och tillgänglighet. Ökade öppettider inom barnomsorgen skapar möjligheter för fler barnfamiljer att stärka sina ekonomiska resurser. Det tjänar hela samhället på.