Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det räcker inte att göra rätt

”Andra människor har så mycket makt över ens liv att man känner sig mycket liten”, säger Leila om sin situation, när jag ringer för att berätta om att intervjuundersökningen som hon deltagit i är publicerad. Vid intervjutillfället 2008 var Leila arbetssökande. Innan dess hade hon varit sjukskriven för ryggskada och idag, fyra år senare, har inte hennes situation förbättrats. Hon har pendlat mellan korta perioder i arbete i kommunen och korta sjukskrivningstillfällen. Nu är hon inskriven på arbetsförmedlingen, men låter pessimistisk inför framtiden. Leila är en av sjutton medlemmar i Kommunal med utländsk bakgrund som i boken Det räcker inte att göra rätt[1] berättar om sina erfarenheter i arbetslivet.

Att hitta ett arbete att försörja sig på och att behålla det har varit och är i centrum för samtliga intervjuade personer oavsett födelseregion, utbildningsbakgrund, tidigare yrkeserfarenhet, kön eller ålder.  Flertalet berättar om sina framgångar med att få tillsvidareanställningar i vård och omsorg och i kollektivtrafik. Men de berättar också att vägen dit har varit lång och började med olika slags tidsbegränsade kontrakt. För några har det otrygga kontraktet varat i många år. Bilden bekräftar forskning och statistik som finns på området. 

 Källa: Statistiska centralbyrån

I diagrammet framgår att personer födda utanför Europa har oftare än någon annan grupp tidsbegränsade anställningar även efter att ha bott i Sverige i flera år (20 år eller längre).

De flesta av intervjupersonerna har en utbildning på gymnasie- eller högskolenivå och några har yrkeserfarenhet inom de områden de är utbildade för. Ingen bland de högskoleutbildade som aktivt hade sökt arbete inom sitt respektive kompetensområde lyckades nå sitt mål och de upplever att de har blivit diskriminerade på arbetsmarknaden.

Dock berättar intervjupersonerna om sin stolthet att arbeta i vård och omsorg; de beskriver sitt arbete som meningsfullt. Men vård- och omsorgsarbetet är ett relationsintensivt arbete som ställer höga emotionella krav och ett friskt arbetsliv förutsätter välfungerande relationer i alla led: kolleger emellan, mellan anställd och chef, mellan anställd och omsorgs- eller servicetagare, mellan anställd och anhörig.

I berättelserna framgår brister i relationer som i vissa fall har resulterat i svårt emotionellt arbete som kan påverka hälsan negativt: det handlar om upplevelser av kränkningar från omsorgstagare och anhöriga till omsorgstagare. Men det handlar också om relationer till kollegor, där intervjupersoner upplever diskriminering men även renodlad mobbing. Vissa av dessa kränkningar är kopplade till besvär som magont, sömnsvårigheter eller andra stressymptom.

Intervjupersonerna berättar också om sina upplevda besvär i muskler och leder samt sömnbesvär eller huvudvärk. Dessa symptom är vanligt förekommande generellt bland Kommunals medlemmar, men forskning visar att diskriminering och kränkning på grund av utländsk bakgrund i samspel med övriga faktorer kan göra anställda med utländsk bakgrund relativt mer utsatta för ohälsa.


[1] Boken kan beställas på vaktis@kommunal.se