Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Barnomsorg på obekväm tid – för vem?

Rapporten Barnomsorg på obekväm tid – för vem? från PWC, Samir Sandberg på uppdrag av Kommunal.

Är det ur samhällets perspektiv lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen? Det är frågan som den här rapporten försöker besvara. Ett sätt att besvara frågan är att jämföra effekterna på samhällets kostnader och intäkter av ökade öppettider med hjälp av en samhällsekonomisk kalkyl. Pwc har på uppdrag av Kommunal försökt göra en sådan beräkning.

Under 2010 hade enligt Skolverket endast 118 av Sveriges 290 kommuner någon form av barnomsorg på obekväm arbetstid. Det innebär att trots att cirka 30 procent av arbetskraften jobbar kvällar eller helger erbjuder mindre än hälften av alla kommuner barnomsorg på dessa tider. En nyligen genomförd intervjuundersökning av LO visar att var fjärde förälder inte kan arbeta heltid utifrån öppettiderna i förskolan (Novus, 2012). Mammor har större problem än pappor. Arbetare har större problem än tjänstemän.

Den här rapporten visar att utökade öppettider inom barnomsorgen är lönsamt för samhället. Om föräldern har en månadslön på 22 000 kronor visar kalkylen att utökade öppettider genererar en vinst på:

• Drygt 90 kronor i timmen i de fall verksamheten kan vara i befintliga lokaler och föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent.

De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina förvärvsinkomster. På kort sikt är kommunerna förlorare i och med att deras initiala kostnader överstiger skatteintäkterna från föräldrarna. I ett längre perspektiv står dock alla som vinnare – föräldrarna som får ökade inkomster och kommuner, landsting samt stat som får fler medborgare som förvärvsarbetar, vilket ger ökade skatteintäkter.

Med kalkylen i hand är det därför ur samhällssynpunkt svårt att förstå varför många kommuner avstår från att erbjuda ökade öppettider inom barnomsorg. Det ter sig som en både efterlängtad och välgrundad social investering för framtiden.