Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det första russinet

 1400 kr. Det är priset för ett månadskort på den nya busslinje som Veolia Transport i dagarna dragit igång mellan Stockholmsförorterna Nacka och Kista. Busslinjen är en av de första privata busslinjer som tillkommit som en följd av den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft vid årsskiftet. 1400 kronor garanterar plats på en direktbuss anpassad för arbetspendlare och går i dagsläget med några turer varje vardag mellan Nacka och Kista. Ska man åka vidare med annan kollektivtrafik behövs det fortfarande ett SL-kort för 790 kronor i månaden.

Lagen var en av de sista som röstades igenom innan valet 2010. Lagen innebär en avreglering av kollektivtrafik där det nu blir fritt fram för aktörer att köra kollektivtrafik när och där de själva vill. Grundprincipen är att det offentliga endast ska ingripa i syfte att säkra ett trafikutbud som marknaden inte kan erbjuda.

Busslinjen mellan Nacka och Kista kan ses som ett exempel på de nischade busslinjer och det ökade utbud som regeringen genom den nya lagen hoppas ska locka fler till att välja att åka kollektivt. En mer flexibel kollektivtrafik behövs och efterfrågas och det behovet anses marknaden bäst kunna fixa.

Få bevis finns dock för att en avreglering leder till en bättre och billigare kollektivtrafik. Istället finns mycket som talar för motsatsen.

Det finns farhågor att den nya lagen kommer att leda till en kraftigt försämrad kollektivtrafik med försämrade arbetsvillkor. Det finns risk för att privata aktörer kommer plocka russinen ur kakan och bara etablera sig på de mest lönsamma sträckorna vilket gör det svårare för det offentliga att upprätthålla den trafik som inte är lönsam. Det har skett vid tidigare konkurrensutsättningar, bland annat då SJ konkurrensutsattes på 70-talet. Trafiken riskerar att fragmenteras då samordningen av resor och biljettsystem försvåras då nya bussbolag hela tiden kan tillkomma. Då kollektivtrafikföretagen bara måste lämna in en anmälan 21 dagar innan de vill starta kollektivtrafik och avanmäla detta 21 dagar innan de ska sluta köra blir det svårt att förutse och planera trafiken. Förutom de problem det medför för trafikanterna så leder de korta etableringsperioderna till att problemen med korta och otrygga anställningar ökar.

Vad konsekvenserna blir av den nystartade busslinjen mellan Nacka och Kista vet vi ännu inte. Har den nya busslinjen lett till nya kollektivtrafikresenärer som lämnat bilen för bussen eller är det resenärer som lockats över från SL-trafiken och därigenom minskar underlaget på deras linjer?

Troligtvis dröjer det ett tag innan konsekvenserna av den nya lagen slår igenom. Avtal för den upphandlade kollektivtrafiken gäller fortfarande och det är först när de går ut under de kommande åren som det blir aktuellt att bjuda ut lönsamma sträckor till kommersiella aktörer.

Erfarenheter från andra länder som provat liknande system visar dock att liknande avregleringar lett till kaos och kraftigt minskat resande med kollektivtrafiken. I Storbritannien, där trafiken avreglerades helt, ledde företagens strävan mot vinstmaximering att trafiksäkerheten försämrades p.g.a. dåligt underhållen materiel. Istället är det i länder med kollektivtrafiksystem liknande det vi haft i Sverige som man bäst lyckats med att attrahera resenärer till kollektivtrafiken.

Mycket talar för att det första russinet nu är plockat.

För 1400 har kronor har arbetspendlare i Nacka fått möjlighet att köpa plats på en direktbuss till Kista. Än så länge vet vi inte vad priset blir för oss andra.

 

SKL har sammanställt information om de nya busslinjerna som går att läsa här.

Svensk Handikapptidskrift har skrivit om Nacka-Kista linjen ur ett annat viktigt persepktiv.

Mer om konsekvenserna av den avreglerade kollektivtrafiken i Storbritannien går att läsa här