Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetsmarknadspolitikens största utmaningar sedan början av 1990-talet

Arbetsmarknadspolitiken står inför en rad utmaningar de närmast åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos för arbetsmarknadens utveckling åren 2011 – 2013.  Prognosen pekar på, liksom flera andra prognoser, att inbromsningen i svensk ekonomi leder till sysselsättningsminskning under 2012. Det leder i sin tur till minskade skatteintäkter för kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen uppskattar att arbetsmarknadspolitiken står inför sina största utmaningar sedan början av 1990-talet. Sysselsättningen kommer att minska, vilket leder till fler arbetslösa. Samtidigt skriker arbetsgivarna efter utbildad arbetskraft inom teknik och data, vissa yrken inom bygg- och anläggningsarbete, kvalificerade yrken inom industrin, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård samt vissa läraryrken. Tudelningen av arbetsmarknaden är slående.

Arbetsförmedlingen befarar att vid en lågkonjunktur är risken hög att antalet personer i utsatta grupper, det vill säga utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning kommer att öka med ytterligare 40 000 personer, från 220 000 personer till 260 000 personer, under de närmaste två åren. Det är mer än en fördubbling under en femårsperiod.

Frågan är om dagens arbetsmarknadspolitik mäktar med att både rusta individen till framtida och bättre jobb samtidigt som den ska förmedla rätt arbete till rätt person. Redan idag, i januari 2012, deltar cirka 93 400 arbetssökande i programmet ”Jobb- och utvecklingsgarantin”. Av dem deltar cirka 64 200 i de inledande två faserna och närmare 29 200 i den tredje fasen, kallad Fas 3.

Jobb- och utvecklingsgarantin har fått mycket kritik ända sedan starten. Kommunal har vid flera tillfällen uttalat sig om Fas 3. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) framför i rapporten ”Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?” att de två första faserna inte har en särskilt hög aktivitet, vilket strider mot förordningen. När det gäller den tredje fasen finns det till och med hemsidor där deltagarna kan framföra sin kritik. Se till exempel Fas3.info.

Idag presenterade LO en ny rapport med titeln ”Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av Fas 3” . LO är mycket kritisk till verksamheten. Rapporten visar att endast mellan 13 och 14 procent av deltagarna har fått arbete. Av dem återgår cirka en av fyra till arbetslöshet efter tre månader. LO vill skrota Fas 3 och istället satsa på individuell kompetensutveckling genom mer arbetsmarknadsutbildning, fler insatser i rätt tid och subventionerade anställningar med kollektivavtal.

Det finns all anledning att instämma i Arbetsförmedlingens oro och LO:s kritik av Fas 3. Utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken är stora och de växer. En hög sysselsättningsgrad, bland både kvinnor och män, är avgörande för att Sverige ska kunna försvara sin position som ett framgångrikt kunskapssamhälle med en välmående befolkning. Det är endast möjligt med en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar individen för nya och bättre jobb samtidigt som det finns en arbetslöshetsförsäkring som ger individen ekonomisk trygghet i övergången till nästa jobb. 

Läs mer om vad andra anser om Fas 3 här:
Dan Gabrielsson och Krister Andersson, LO-distriktet i Västsverige, tycker att det är dags för en pudel om Fas 3. Katrine Kielos, Aftonbladet, skriver att ”Fas 3 är idag en större arbetsgivare i Sverige än Volvo AB”. Yonna Waltersson, Dagens Arena, skriver om ”Fas 3 – det stora misslyckandet”. På en blogg tas ett intiativ till ett nytt Fas 3 parti.