Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

När dagarna tar slut

I början av december publicerade Kommunal rapporten ”Kedjan som brast”. Den bygger på intervjuer med 320 utförsäkrade medlemmar där dagarna med ersättning från sjukförsäkringen har tagit slut. Kunskapen om utförsäkringens konsekvenser är bristfällig. Den här rapporten försöker belysa en liten del av de utförsäkrades arbets- och livssituation. Frågan är viktig för Kommunal eftersom medlemmarna i förbundet utgör en stor grupp av alla utförsäkrade och kraven på förbättringsinsatser blev många.

Så här beskriver en medlem innehållet i sitt möte med Försäkringskassan inför starten i arbetslivsintroduktionen vid Arbetsförmed­lingen (vid utförsäkringen).

”De tog upp att jag skulle prova arbeta och kunde inte få sjukbidrag längre eftersom jag inte var döende.” Kvinna, 59 år. Vårdare med kronisk ryggskada.

I Kommunals undersökning är den utförsäkrade vanligtvis en kvinna mellan 35 och 55 år. Hon är gift eller sammanboende och lever i villa eller bostadsrätt. Hälften har hemmavarande barn. De jobbar/jobbade inom vård, omsorg och skola. Nästan nio av tio upplever att deras arbetsförmåga, kopplat till sjukskrivningen, är helt eller i hög grad begränsad.

Året medlemmen blev sjuk var arbetsmiljön på arbetsplatsen både psykiskt och fysiskt ansträngande. Många saknade tillräckligt stöd från sin arbetsgivare för att snabbt komma tillbaka till arbetet när de blev sjuka och få arbetsgivare lyckades anpassa arbetsuppgifterna utifrån deras arbetsförmåga. För visstidsanställda fanns det många gånger inget arbete att gå tillbaka till.

Försäkringskassan får kritik för bristande stöd och hjälp för återgång till arbetet. Medlemmarna har lämnat många förbättringsförslag till Försäkringskassan. De måste se och lyssna till individens behov och förutsättningar. De handlar också om behovet av ett bättra samarbetet mellan olika myndigheter och sjukvården. Att bli bollad mellan olika handläggare, läkare och myndigheter gör inte de tillfrågade friskare.

Med stöd av medlemmarnas berättelser ställer Kommunal krav på förbättringsinsatser såsom mer förebyggande insatser och aktiva rehabiliteringsåtgärder samt möjlighet till sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sitt arbetsmiljöansvar. De handlar också om en tydligare ansvarsfördelning mellan olika aktörer och fler subventionerade anställningar till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Kommunal ställer också krav på förändringar i sjukförsäkringen – ta bort de absoluta tidsgränserna och se över reglerna kring sjukersättning (tidigare förtidspension). Slutligen poängteras behovet av ekonomisk trygghet i övergången mellan sjukdom och arbete. Undersökningen visar nämligen på omfattande negativa konsekvenser vid utförsäkringen. Därför kräver Kommunal att ersättningen och taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till samma nivå som i sjukförsäkringen.