Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det går att vända utvecklingen!


Kommunals utredare Ulrika Lorentzi förklarar varför OECD anser att Sverige befinner sig i en bättre position än andra jämförbara länder. Fotograf: Tobias Holmqvist

Trots larmrapporterna om bristerna i äldreomsorgen har Sverige ett betydligt bättre läge än andra jämförbara länder. OECD har gjort en framtidsprognos för kostnader för vård och omsorg till äldre i OECD-länderna fram till 2050, som refereras i Kommunals rapport Hänger din mammas trygghet på dig?.

Sverige har flera fördelar. OECD konstaterar att Sverige befinner sig i en mogen fas av åldringsprocessen, det vill säga antalet äldre kommer inte öka lika mycket här som i andra jämförbara länder. Sverige har redan en utbyggd äldreomsorg medan andra länder måste bygga upp en sådan. Dessutom jobbar många medelålders personer i Sverige. De bidrar till samhället och betalar skatt.

Diagrammet ovan visar att det finns ett tydligt samband mellan medelålders kvinnors förvärvsfrekvens och hur mycket offentliga resurser som satsas på äldreomsorg, som andel av BNP, i ett antal EU-länder (se vidare Marta Szebehelys kapitel i Socialförsäkringsrapport 2010:6 Global kris – håller välfärdssystemen?).

Sverige har, jämfört med andra länder, en hög förvärvsfrekvens bland kvinnor i åldern 55 till 64 år, ungefär 70 procent. De offentliga resurserna till äldreomsorg motsvarade när OECD skrev sin rapport 3,4 procent av BNP. Det kan jämföras med Frankrike där ungefär 38 procent av kvinnorna i åldern 55 till 64 år förvärvsarbetar och offentliga resurser till äldreomsorg är 1,1 procent av BNP. I Italien förvärvsarbetar 22 procent av kvinnorna i åldersgruppen och de offentliga äldreomsorgsresurserna är 0,6 procent av BNP.

Mycket av det som andra länder står inför har Sverige redan genomfört. Enligt OECD kommer alla länder behöva höja sina offentliga utgifter för att möta den demografiska utmaningen med åldrande befolkningar. I synnerhet om de även ska höja förvärvsfrekvensen i befolkningen mellan 50 och 64 år till samma nivå som i Sverige, vilket stärker tillväxten och ländernas möjlighet att bekosta välfärdstjänsterna. Det innebär att flera jämförbara länder kommer att behöva höja sina skatter. I och med det minskar risken att Sverige förlorar i konkurrenskraft jämfört med andra länder på grund av högt skattetryck.

För Sveriges del menar OECD att det kan behövas en mindre ökning av de offentliga resurser som går till äldreomsorg, till något mellan 3,6 och 4,0 procent av BNP fram till 2050. Det som tvärtom skett sedan OECD gav ut sin rapport 2006 är att de offentliga utgifterna till äldreomsorg har minskat som andel av BNP. År 2009 var äldreomsorgsutgifterna 2,9 procent av BNP.

Nedskärningarna i äldreomsorgen kan inte fortsätta. Äldreomsorgen är en social infrastruktur som behövs för att samhället ska fungera. Det måste politikerna inse och prioritera därefter.