Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hur länge ska kvinnor betala för sina osynligjorda arbetsskador?

Enligt rapporten Beslut om arbetsskada ur jämställdhets perspektiv, som nyligen gavs ut av Inspektionen för socialförsäkringen beviljas arbetstagare i kvinnodominerade yrken livränta för sina arbetsrelaterade skador, som inte är olycksfall, mer sällan än arbetstagare i mansdominerade yrken.  I bilden ovan går det att avläsa att fler arbetstagare i vård- och omsorgsarbete än i något annat yrke har ansökt om livränta, men mycket få har fått bifall. I motsats till det har till exempel arbetstagare inom gruv, bygg och anläggning fått relativt fler ansökningar med bifall.

Utredningen visar att den försäkringsmedicinska rådgivarens yttrande har stor betydelse vid bedömningen av arbetsskadeärenden. Detta grundas i sin tur på för bedömaren välbekant evidens från den medicinvetenskapliga forskningen, som i sin tur ofta utgår ifrån mansdominerade industrimiljöer.  

Arbetet i vård och omsorg ställer både fysiska och psykosociala krav.  Det är vanligt både med tunga lyft, vridna eller krokiga arbetsställningar och olika stressrelaterade symptom.  Det är yrken som är relations- och emotionsintensiva som, enligt en rad olika arbetspsykologer och emotionssociologer, kan belasta hälsan negativt.  För att få ett slut på skillnaderna i hur olika arbetsskador bedöms behöver de försäkringsmedicinska rådgivarna ta hänsyn till fler vetenskapliga discipliner – inte bara den medicinskt vetenskapliga.