Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bra fritidhem hjälp att uppnå skolans mål

År 1980 var det 7,4 barn per årsarbetare på fritidshemmen och den genomsnittliga gruppstorleken var 17,8 barn per grupp. Idag är det 21,5 barn per årsarbetare och den genomsnittliga gruppstorleken är 38,1 barn per grupp. Detta visar Skolverkets statistik.  

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Kvalitet på fritidshem handlar inte bara om personaltäthet och gruppstorlek men med så stora grupper och så lite personal går det helt enkelt inte att fullfölja fritidshemmens uppdrag att stödja och stimulera barns utveckling och lärande samt ge barnen en meningsfull fritid. Kommunals rapporter Alla andra hämtar tidigt och Sommarlovshetsen har visat att omsorgsuppdraget har hamnat i skymundan inom förskolan (och på fritidshem som stänger på sommaren). När det gäller fritidshem ser det ut som om både lärandeuppdraget och omsorgsuppdraget har prioriterats ned.

Nätverket Barnverket anordnade seminariet ”Det brinner på fritids!” under Almedalsveckan 2011. Ulf Jederlund, aktiv i Barnverket, inledde med en snabb exposé över hur Skolverket påtalat bristerna i fritidshemmens verksamhet. I Skolverket lägesrapport 2002 stod att skolbarnomsorgen liknar mer ”i bästa fall god barnpassning, än pedagogisk verksamhet”. I lägesrapporten 2008 konstaterades: ”Skolverket anser att situationen nu är av en sådan art att även regeringen måste uppmärksammas på behovet av kvalitetshöjande åtgärder i fritidshemmen.” Det verkar inte fått avsedd effekt, för 2010 vänder sig Skolverket direkt till föräldrarna med uppmaningar att ställa krav på fritids i skriften Ditt barns fritid är viktig.

– Vi måste visa på den potential som finns i fritidsverksamheten, inte bara fastna i den dåliga berättelsen, sa Helen Roslund från Skolinspektionen som medverkade vid seminariet.

Skolinspektionen har granskat 77 fritidshem. De pekar på bristerna men också på att fritidshemmen kan bidra till att uppnå läroplanens mål. Fritidshem ska väcka lust till kunskap. Där ska finnas utrymme för en pedagogik som bygger på frivillighet och informellt lärande i stunden utifrån intresse. Då är det viktigt att det finns personal som har tid. Det är också viktigt att personalen vet om vilket uppdrag de har.

– Vår granskning visar att många som jobbar på fritidshem inte vet om att läroplanen är det styrdokument som gäller, fortsatte Helen Roslund. Samma övergripande kunskapsmål som gäller skolan gäller även för fritidshemmen. Bra fritidshem kan stödja och stimulera barnen så skolan får bättre måluppfyllelse.