Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010

Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av det arbetsmarknadspolitiska läget.

Färre varslas och fler visstidsanställs. Färre har möjlighet deltidsarbeta på grund av nya hårdare regler. Många medlemmar deltar i arbetsmarknadspolitiska program. och fler medlemmar är i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Många medlemmar deltar i arbetslivsintroduktion och fler medlemmar har nystartsjobb. Bilden är sammansatt, men frågan är i vilken utsträckning stödinsatserna verkligen leder till varaktiga anställningar.

Ekonomisk ljusning för kommuner och landsting

Det är troligt att landets kommuner och landsting sammantaget kommer att gå med ekonomiska överskott under 2010. Det beror dels på det tillfälliga statsbidraget, men också högre skatteintäkter än förväntat. Generellt sett ser framtidssituationen sämre ut för landstingen än för kommunerna där de förväntade kostnaderna kommer att öka snabbare än intäkterna. Men bilden i stort är sammansatt och utvecklingen är osäker. Antalet varsel har minskat i kommuner och landsting. Hösten 2010 finns det en antydan till ett ökat antal visstidsanställda inom vård och omsorg.

Medlemstappet i förbund och a-kassa påverkar problembilden

Hösten 2010 är nära 74 000 medlemmar inskrivna vid Arbetsförmedlingen (AF). Antalsmässigt är det en minskning i förhållande till hösten 2009. Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen har dock lett till att allt färre både tecknar och kvalificerar sig för inkomstförsäkringen.