Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Välfärdstjänsternas framtida finansiering (2010)

Ett lands samlade produktion mäts i bruttonationalprodukten, BNP. Denna produktion kan bland annat användas till privat och kommunal konsumtion. Den privata konsumtionen förväntas öka betydligt snabbare än den kommunala. Våra beräkningar visar att den kommunala konsumtionen, mätt som andel av BNP, därför kommer att minska samtidigt som den åldrande befolkningen kräver mer välfärdstjänster.

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7–11 juni 2010.

Ett ökat antal äldre leder till att fler kommer att behöva arbeta inom äldreomsorg och sjukvård. Det innebär både ett finansierings- och ett rekryteringsproblem.

Ibland kan lösningen på båda problemen sammanfalla. Fler heltidstjänster underlättar finansieringen då det möjliggör fler arbetade timmar i den övriga ekonomin. Dessutom minskar fler heltidstjänster rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir mer attraktiva.

För att klara rekryteringsbehovet behöver även välfärdstjänsternas relativlön höjas.