Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kongressrapport: Välfärdspolitiska prioriteringar (2010)

Förbundsstyrelsen brukar inför varje kongress presentera ett förslag till prioritering av hur de samlade resurser, som välfärdspolitiken förfogar över, bäst ska användas. En viktig del i denna är avvägningen mellan verksamheter och transfereringar.

På förbundsmötet 1999 antogs Kommunals välfärdsprogram i vilket välfärdspolitikens prioriteringsfrågor diskuterades. Sedan dess har välfärdspolitiska prioriteringar gjorts på kongresserna 2001, 2004, 2007 och görs nu på 2010 års kongress för fjärde gången.

I de välfärdspolitiska prioriteringarna gör förbundet avvägningar mellan transfereringar och verksamheter. Med transfereringar avses socialförsäkringar (till exempel sjukpenning, föräldrapenning och inkomstpension), bidrag – såväl generella (till exempel barnbidrag och garantipension) som behovsprövade (till exempel försörjningsstöd och bostadsbidrag). Med verksamheter avses skattefinansierade, behovsprövade tjänster som medborgarna har tillgång till – som till exempel barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg.