Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Råd till bra mat inom äldreomsorgen (2010)

”Mycket positivt” tycker Kommunal i sitt yttrande över Livsmedelsverkets förslag om råd till bra mat inom äldreomsorgen.

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter:

Det är mycket positivt att Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer för bra mat i äldreomsorgen. Framför allt uppskattar Kommunal att råden har tar ett helhetsperspektiv och poängterar den psykosociala delen av näringsbehov och aptit. För att rekommendationerna ska få verkligt genomslag krävs dock inte bara tillräcklig kunskap utan även tillräcklig biståndsbedömning i fråga om tid och bemanning bland omsorgspersonal i hemtjänst och särskilda boenden.

Måltidsmiljö och individuella preferenser

Mat är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Hälften av de boende på särskilda boenden beräknas lida av undernäring, trots att mat serveras under ordnade rutiner. Det är tydligt att det finns stora brister i måltidshanteringen inom äldreomsorgen. Kommunal uppskattar att Livsmedelsverket uppmärksammar att det spelar roll hur och inte minst att man äter, vid sidan om vad.

Bland de goda förslagen kan nämnas rekommendationerna att:

  • ta stor hänsyn till individens egna, behov, vanor och önskemål när det gäller såväl mat som måltidssituation.
  • miljön är anpassad för att ge en lugn och behaglig måltid, antingen gemensamt med andra eller enskilt om individen så vill.
  • erbjuda många och näringsrika måltider per dag, för att ge möjlighet att tillgodogöra sig näringen.
  • det finns tid till lugna och behagliga måltider med sällskap både inom särskilda boenden och inom hemtjänsten.
  • skapa intresse och aptit inför måltiden till exempel genom att låta äldre vara delaktiga i måltidsförberedelserna eller stimulera lukt- och synsinnena med matdoft och aptitligt serverade måltider

Inte minst är det bra att råden framhåller att det inte finns några hinder i lagstiftningen för att den äldre deltar i matlagning eller bakning så länge som de hygieniska reglerna följs.

Upphandling

Det finns flera förbättringar som kan göras inom upphandlingsförfarandet av mat inom äldreomsorgen. Livsmedelsverket berör många av dem. Ett viktigt område som dock inte nämns bland råden berör dem som gör offentliga upphandlingar. Det är viktigt att ställa sociala krav och miljökrav på de livsmedel som upphandlas. Det är betydelsefullt att maten som serveras uppfyller de krav som kommunerna ställer på sig själva i fråga om arbetsvillkor och miljöhänsyn, men detta kan inte garanteras om det inte specificeras i upphandlingen.

Biståndsbedömning och tillräcklig bemanning

Livsmedelsverkets rådgivningsambition är hög och lovvärd. För att en god måltidskultur ska kunna etableras inom äldreomsorgen krävs emellertid mer än kunskap.

Dels krävs att biståndsbedömningen räknar med den tid och den bemanning som krävs för att omvårdnadspersonalen ska kunna skapa goda förutsättningar för såväl god mat, god aptit och en situation där den äldre vill, och kan få i sig maten. Inom hemtjänsten innebär det till exempel att bevilja tid för personalen att inte bara lämna över matlådan, utan att även vara med och tillaga den och tid för att sitta ned tillsammans med den äldre under måltiden. I de fall det inte sker beror det inte på att hemtjänstpersonalen inte tar sig tid, utan att den biståndsbedömda tiden inte är tillräcklig.

För att kunna realisera målen om god kvalitet i mat och måltidsmiljö krävs även en god samordning mellan de kommunala nämnder som ansvarar för mat och måltider inom äldreomsorgen och de nämnder som beslutar om resurser till äldreomsorgen, i de fall de inte är en och samma.

Därtill är det ett problem att det oftast inte sker nya biståndsbedömningar när väl den äldre fått plats på särskilda boenden. Det innebär att den biståndsbedömning som den äldre har med sig in i flytten till äldreboendet sällan förändras, trots att omsorgsbehoven gör det. Även här bör den tid och bemanning som krävs för att skapa goda måltidsvillkor för alla boende omprövas och bedömas, för att de under hela sin åldrandeprocess ska kunna tillgodogöra sig sin mat.

Aptit och rörelse

En viktig aspekt av aptit och ätande som Livsmedelsverket förtjänstfullt lyfter är att motion, luft och rörelse ökar aptiten. Den som sällan kommer ut och får röra på sin kropp får en minskad aptit. Kommunal vill poängtera att det krävs ett förändrat synsätt som tar in även dessa delar i arbetet med att minska undernäringen bland äldre. Promenader och fysisk aktivitet är inte ett sätt att ge guldkant åt vardagen för de äldre utan en grundläggande förutsättning för hälsa och ett gott näringsintag. Även här krävs tillräckliga resurser och bemanning för att personalen inom äldreomsorgen ska kunna uppfylla sitt uppdrag.

Det krävs politiska beslut om vilken kvalitetsnivå man vill erbjuda inom äldreomsorgen. I biståndsbedömningen måste dessa krav kopplas samman med resursbehoven inom verksamheterna. Utan en koppling mellan kvalitetskrav och tillräckliga resurser i form av tid och bemanning finns en stor risk att Livsmedelsverkets goda råd blir en pappersprodukt utan verklighetsförankring.

Annelie Nordström och Joa Bergold