Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för fordon (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Miljöstyrningsrådet erhållit ovan rubricerade upphandlingskriterier för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande:

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier avser enligt rådet att vara ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor att ta miljöhänsyn vid olika former av upphandling. Det är dock den enskilde beställaren som utifrån sina behov och förutsättningar, som slutligen avgör vilka krav som ska ställas vid en upphandling.

Föreliggande upphandlingskriterier för fordon omfattar tre kriteriedokument: Lätta fordon, Tunga fordon (exklusive upphandling av kollektivtrafik, skolskjuts och hyra av buss inklusive förare) och Trafiksäkerhetskrav.

Förutom vissa trafiksäkerhetsaspekter fokuserar rådets respektive upphandlingskriterier kring normer rörande utsläpp av växthusgaser

och andra föroreningar till luft, bullerpåverkan och spridning av olika kemiska ämnen. Det handlar bland annat om krav beträffande drivmedelsförbrukning, avgasemissioner, anpassning av hastighet och stödsystem för sparsam körning, däckens konstruktion och prestanda samt livscykelkostnader och olika fordonstypers tillgänglighet på marknaden. Kriterierna indelas i Baskrav, Avancerade krav och Spjutspetskrav.

Den offentliga upphandlingen när det gäller fordon berör många av förbundets medlemmar. Det gäller bland annat anställda inom räddningstjänsten, tekniska- och transportverksamheter, äldre- och handikappomsorgen samt sjukvården.

I dag råder enighet om att transportsektorn genom bland annat sitt oljeberoende utgör ett särskilt hot mot vår gemensamma miljö och möjligheterna att nå uppställda klimatmål. I det sammanhanget kan enligt förbundet en bra och framsynt upphandlingspolitik av fordon, vara en strategisk hävstång för att tydligt reducera transportsektorns miljöpåverkan och samtidigt öka trafiksäkerheten.

Enligt Kommunals uppfattning är Miljöstyrningsrådets upphandlings- kriterier för fordon i allt väsentligt välkomna. För att miljö- och säkerhetskraven ska vara utmanande och framåtsyftande bör rådets rekommendationer kontinuerligt uppdateras. Kraven i den svenska offentliga upphandlingen bör som regel överträffa gällande mininivåer enligt svensk- och/eller EU-norm. Tydliga och långsiktiga svenska krav på och stimulanser för god miljöteknik och säkerhet kan dessutom bidra till att skapa, konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.

Förbundet avstår dock i detta sammanhang från att ta ställning till de olika och särskilda bedömningar och tekniska klassningar rådet föreslagit för de olika fordonstyperna i respektive upphandlingskriterier. Det hindrar inte Kommunal från att, som angivits ovan, anse att skarpa miljö- och trafiksäkerhetskrav generellt måste ställas på sektorn för kommunikation och transporter av varor och personer.

Att de fordonsupphandlingar som aktualiseras görs på ett på ett bra och effektivt sätt utifrån tydliga miljömål och krav på säkerhet är således grundläggande. Jämsides med miljökrav handlar det om de anställdas arbetsmiljö. Det gäller bland annat fordonsparkens sammansättning, utrustning och behov av säkerhetskontroller. Hur de enskilda upphand- lingarna görs och exakt vilka krav som bör ställas måste emellertid avgöras lokalt och i samverkan med berörda fackliga organisationer.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Sigmund Wiveson