Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över betänkande från Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad skrivelse, vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Kommunal vill framhålla värdet av det förtroende och den legitimitet som skapas genom att AP-fondernas styrelser speglar samhället. Representativiteten hos arbetsmarknadens parter har hitintills varit en god tillgång i styrelsearbetet.

Kommunals anknytning till AP-fondernas placeringsverksamhet samt etik- och miljöansvar

Kommunals medlemmar utgör en stor och betydelsefull grupp på den svenska arbetsmarknaden och har via pensionsavsättningar höga belopp som förvaltas av AP-fonderna.

Utredningens uppdrag

Kommitténs uppdrag har varit att utvärdera hur och med vilka resultat de Första-Fjärde AP-fonderna samt Sjunde AP-fonden arbetat med de krav man haft sedan 2001 att ta hänsyn till miljö och etik i sin placeringsverksamhet.

AP-fonderna ska förvalta tilldelade medel så att de blir till största möjliga nytta och trygghet i pensionssystemet. Målet är långsiktigt hög avkastning i förhållande till risken i placeringarna. Fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål. Däremot har AP-fonderna uppdraget att ”ta hänsyn till miljö och etik” i sin placeringsverksamhet, utan att göra avkall på avkastningen. Kommitténs uppgift har varit att utvärdera hur fonderna arbetat med detta uppdrag och att diskutera kravet på att AP-fonderna ska arbeta på ett sätt som inger förtroende hos allmänheten. En del av detta handlar om hur de bör utöva sin ägarroll och vilka möjligheter de bör ha för att göra detta, och hur kravet avspeglats i deras ägarstyrning.

Utredningens slutsatser

Kommittén framhåller att AP-fondernas insatser på området, som är ett nytt område i snabb utveckling, i flera fall tycks ha bidragit till förbättringar och till att miljö- och etikfrågor ges större uppmärksamhet i företagen, utan några påvisbara negativa konsekvenser för AP-fondernas avkastning. Kommittén slår vidare fast att fondernas uppgift att bidra till goda pensioner genom en hög avkastning, vilket i sin tur ska bidra till trygghet för nuvarande och blivande pensionärer, i sig utgör ett grundläggande etiskt mål.

Kommunals synpunkter på utredningens förslag

Kommittén presenterar 16 förslag utifrån sina slutsatser. Utgångspunkt för Kommunals synpunkter på dessa att pensionssystemet med särskilt avseende på dess förvaltning, ska skapa trygghet för nuvarande och blivande pensionärer. Många av dessa är eller har varit Kommunals medlemmar.

Kommunal har också ett särskilt ansvar genom representationen i styrelsen för den 2:a AP-fonden, vilket innebär att säkerställa dels trygghet och stabilitet i systemet och att fonderna har hög legitimitet med stort förtroende hos allmänheten, dels att fonderna styrs på ett sätt så att fondernas ledningar ges förutsättningar att uppnå de mål som satts upp.

Kommittén framhåller att allmänhetens förtroende spelar en särskilt stor roll för AP-fonderna, som har sitt uppdrag från alla svenska medborgare, och att pensionsförvaltning, så som den komplicerade verksamhet den är, måste bedrivas på ett sätt som tillåter att förtroende tar vid där allmänhetens förutsättningar att följa och bedöma verksamheten tar slut.

Kommunal ställer sig bakom denna slutsats och vill understryka betydelsen av att samhället finns representerat i styrelsen, för att skapa förtroende och legitimitet hos allmänheten.

Vidare bedömer kommittén att fonderna behöver tydliggöra, formulera och kommunicera, de centrala värderingar hämtade från regeringsformen och de konkretiserande internationella konventioner som Sverige undertecknat, som verksamheten ska bygga på och som ligger till grund för hur man styr och agerar i placeringsverksamheten.

Kommunal menar att denna typ av öppenhet är oumbärlig men inte tillräcklig, för att skapa legitimitet i fråga om att ta konsekvenserna av beslut som kravet på hänsyn till etik och miljö fodrar. Genom att samhällets företrädare finns representerade i styrelsen ökar legitimiteten för beslut som uppfyller kravet på hänsyn till etik och miljö.

Kommunal menar till skillnad från kommittén, att regelverket bör sätta de avgörande ramarna för fondernas värdegrund. Vidare vill Kommunal framhålla att det är styrelsens uppgift att fastställa den strategiska styrningen och hur verksamheten ska följas upp, dock ej den operativa ledningen för hur verksamheten ska bedrivas.

Kommunal ser i princip positivt på förslaget att styrelsernas ledamöter ska utses av en nomineringskommitté, men vill samtidigt påpeka betydelsen av att en sådan kommitté inte bara är ”brett sammansatt”, utan att formuleringen bör preciseras med tillägget ”som speglar samhället”.

Kommunal menar att kommitténs förslag, att ta bort bestämmelsen om att ett visst antal styrelseledamöter ska nomineras av arbetsmarknadens parter, är illa underbyggt. Detta förfarande har inte på något sätt varit ett problem, utan har snarare utökat styrelsernas legitimitet och kompetens. Kommitténs vilja att professionalisera styrelserna medför en allvarlig risk att värdefull representativitet från samhället går förlorad. Styrelsernas främsta uppgift är att styra fonderna, inte att vara en arbetande, operativ styrelse med den expertkunskap som en ledning behöver. Därmed inte sagt att professionell kunskap saknar värde. Däremot har den ingen komparativ fördel i förhållande till den legitimitet som representativiteten från samhället ger.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

 Ylva Thörn och Sofia Berglund