Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över SOU 2008:102 – Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter:

Utredningen visar på ett övertygande sätt att aktivitetsersättningen i mycket liten utsträckning har lyckats med föresatserna vid införandet. Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden har inte fått hjälp att etablera sig där. Snarare har försäkringen lett till inlåsning; endast cirka 3 procent lämnar aktivitets- ersättningen för att söka arbete eller börja arbeta, trots att ersättningen alltid är tidsbegränsad och omprövas efter varje ersättningsperiod.

Den målgrupp som ersättningen var tänkt för är numera i minoritet i ersättningen. Utredningens kartläggning av gruppen med aktivitetsersättning visar också på ett förtjänstfullt sätt gruppens skilda problembilder och diagnoser, och att olika lösningar krävs för olika problem.

De med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar – övervägande män – som under överskådlig framtid inte kommer att kunna försörja sig själva behöver t ex andra insatser än de som varit etablerade på arbetsmarknaden men som sedan via långa sjukskrivningar fått aktivitetsersättning – sedan slutet av 1990-talet framför allt kvinnor. Den första gruppens problem är främst ett försörjningsproblem. Den andra gruppens problem löses bäst nära och på arbetsmarknaden.

Sjukersättning för unga – SU

Kommunal ställer sig positivt till utredningens förslag att införa en ny ersättningsform – sjukersättning för unga (SU) – som en tillfällig lösning i väntan på en mer långtgående reform. SU ska endast ges till de med medfödda, eller tidigt förvärvade, funktionshinder. Kommunal instämmer med utredningens uppfattning att för dessa är arbetslinjen och drivkrafter till arbete orimlig som princip för konstruktion av trygghetssystemet, bl a ersättnings- nivåer. Ersättningen bör inte kopplas till mål för sjukförsäkringen utan till mål för handikappolitiken, menar utredningen, och Kommunal instämmer med detta.

Den här gruppens försörjning är dock en större fråga som utredningen föreslår att en ny utredning tar itu med. Kommunal ser det som angeläget att regeringen skyndsamt tillsätter en sådan utredning.

Utökat uppdrag till Arbetsförmedlingen

Kommunal bifaller också utredningens förslag att samhällets insatser till unga personer med funktionsnedsättning ska vara att underlätta för dessa att försörja sig genom arbete, och att Arbetsförmedlingen följaktligen får ett tydligare ansvar för dessa personer.

Kommunal vill understryka att om de här föreslagna förändringarna ska ha förutsättningar att bli lyckosamma krävs att resurser faktiskt tillskjuts Arbetsförmedlingen, och att Arbetsförmedlingen prioriterar den här gruppen. Det vore olyckligt om de med aktivitetsersättning går från att vara en nedprioriterad grupp inom Försäkringskassans ansvarsområde till att bli en nedprioriterad grupp inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde. Kommunal ser därför positivt på förslaget att Arbetsförmedlingens insatser finansieras genom en särskild anslagspost.

Kommunal bifaller även förslagen att tidsbegränsningarna för förberedande insatser och arbetspraktik tas bort, och att utvecklingsanställningar ska kunna kombineras med insatsen Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS), liksom att utvecklingsanställningar ska kunna pågå i mer än ett år, om de kombineras med arbetsmarknadspolitiska program och att fler ska få tillgång till subventionerade anställningar.

Utredningen säger mycket litet om vilken ersättning de ska ha som inte längre får ersättning via Försäkringskassan utan som ska få hjälp vid Arbetsförmedlingen. Långt ifrån alla som kan komma ifråga torde ha rätt till a kasseersättning. Det är också oklart vilken ersättning som ska erbjudas till dem som har partiell arbetsförmåga och som endast söker deltidsarbete. Rätt till arbetslöshetsersättning gäller endast för den som söker arbete på minst halvtid. Vad händer med dem som har under 50 procents arbetsförmåga? Här måste beskeden bli klarare. All arbetsförmåga måste tas tillvara, men försörjning måste också erbjudas den som söker arbete.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Viktoria Bergström