Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över SOU 2008:100 – Bidragsspärr (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter:

Kommunal instämmer i utredningens grundläggande ambition att motverka felanvändningen av socialförsäkringarna.

Kommunal hänvisar till sitt yttrande över SOU 2008:74 Rätt och riktigt – felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, där vi framförde följande:

”Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som för de inkomster som tas ut i skatter och avgifter. Det är av yttersta vikt att dessa ersättningar betalas ut på korrekta och rättsliga riktiga grunder – av såväl rättviseskäl som legitimitetsskäl och för att det direkt påverkar möjligheterna att finansiera den offentliga sektorns välfärdsutgifter.”

Däremot förhåller sig Kommunal kritiskt mot användningen av begreppet bidrag, som påvisar en syn på välfärdssystemen som förbundet inte delar. Det som här avses är ersättningar från välfärdssystem huvudsakligen utformade som socialförsäkringar.

Kommunal bifaller utredningens förslag att införa en bidragsspärr. Det är dock av stor vikt att en sådan utformas på ett rättssäkert sätt, så att den inte slår fel och drabbar människor som utan ont uppsåt gjort fel. Detta får anses tillgodosett genom utredningens förslag på bidragsspärrens utformning. Dels genom att bidragsspärr endast kan komma ifråga i fall av allvarliga bidragsbrott, dels genom att den beslutande myndigheten ska utgå från en lagakraftvunnen dom eller ett godkänt strafföreläggande inom ett år. 

Kommunal ser också positivt på förslaget att undanta fall där brott avsett förmåner enligt 4 kap socialtjänstlagen, lagen om mottagande av asylsökande m fl, lagen om arbetslöshetsförsäkring och förmåner som tillfaller annan än den sökande liksom på möjligheten att medge undantag från bidragsspärr med särskilda hänsyn till barn, i såväl ekonomiskt som socialt hänseende.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Viktoria Bergström