Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemorian Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (2008)

Kommunals övervägande i huvuddrag

Kommunal är positivt till flertalet av de förslag som promemorian innehåller. De flesta förslagen syftar till att under 2009 på olika sätt stimulera ny- och återinträde i arbetslöshetsförsäkringen. Målet är att fler människor ska få möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet. För att göra det möjligt krävs ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbets- löshetskassor. Flera förslag är särskilt betydelsefulla för medlemmarna i Kommunal och deras ekonomiska villkor vid arbetslöshet.

Kommunal anser att det är positivt att:

  • Ett förändrat medlemsvillkor möjliggör en snabbare kvalificering till en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
  • Beräkningen av arbetslöshetsersättningen förändras så att även vissa socialförsäkringsförmåner samt tid som ersatts med sjuklön ingår.
  • Den särskilda beräkningsregeln efter deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar ses över och struktureras om.
  • Kravet på en viss arbetad tid för rätt till inträde i en arbetslöshetskassa tas bort.
  • Möjligheten att överklaga arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och vidare till regeringen tas bort.
  • Förändra lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring utifrån ett förtydligande av dess struktur och uppbyggnad.

Kommunal anser dock att minskningen av arbetslöshetsavgiften med 50 kronor per sysselsatt medlem är alltför låg. Allra bäst vore om avgiften togs bort helt och hållet. 

Kommunal tror inte heller att dessa förändringar och förenklingar kommer att leda till den stora ökningen av antalet medlemmar i arbetslöshetskassan, uppskattningsvis 175 000 individer, som regeringen förväntar sig. Kommunal ställer sig också frågande till regeringens lågt ställda ambition då antalet medlemmar i en arbetslöshetskassa hade varit en halv miljon fler om utvecklingen av medlemsantalet fortsatt som före 2007, (Rapport från SO den 11 november 2008).

En mer framkomlig väg vore att regeringen tog ett helhetsgrepp och såg över hela arbetslöshetsförsäkringen – tillsammans med medlemsvillkor och avgifter. Först då går det att skapa en försäkring som bär hela vägen och över tid. En försäkring som är transparent, hållbar, stabil och enkel att begripa för medlemmar och potentiella medlemmar.

Promemorians överväganden

Kommunal väljer att avgränsa sitt yttrande till de avsnitt som berör förändringar i regelverket kring medlemsvillkoret, normalarbetstiden och ersättningar samt till inträdesvillkoret. Nedan följer Kommunals ställningstaganden:

Medlemsvillkoret

Kommunal är positivt till att medlemmarna snabbare kommer att kunna uppfylla medlemsvillkoret och därmed bli berättigade till en högre ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Samtidigt är Kommunal negativt till att genomföra tillfälliga ändringar i medlems¬villkoret. Temporära förändringar är ofta förvirrande, svåra att förklara och gör systemet mindre förutsägbart för befintliga och potentiella medlemmar. Därtill är den nya beräkningen av medlemsvillkoret ett ytterligare moment som förlänger hand¬läggningen.

Sammanläggning av tid med förmåner och dagsförtjänst

Förslaget om sammanvägning av tid med förmåner vid bestämmande av normalarbetstid är mycket positivt. Kommunal är också mycket positivt till de ändrade reglerna för beräkningen av dagsförtjänst, både till anställda och till företagare.

Det innebär att många medlemmar som fått sjuklön eller olika former av socialförsäkringsförmåner också kan tillgodoräkna sig dessa inkomster i beräkningen av arbetslöshetsersättningen. Därmed kommer deras dagsförtjänst att öka liksom deras arbetslöshetsersättning.

Normalarbetstid och ersättning efter deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar

Regeringen lägger fram flera förslag som syftar till att arbetslöshetsersättningen inte ska kunna bli lägre än det aktivitetsstöd personen fick under deltagande i programmet och att det alltid ska löna sig att ta ett arbete.

Förslagen innehåller flera positiva förändringar, exempelvis

  • Att den särskilda beräkningsregeln även ska omfatta den som vid prövningstillfället stod i begrepp att lämna programmet. Det innebär att många av de medlemmar i Kommunal som arbetar deltid och ännu inte lämnat programmet kommer att omfattas av skyddet.
  • Dagpenningen i den nya ersättningsperioden ska beräknas utifrån vad som senast lämnades i arbetslöshetsersättning i stället för vad som senast lämnades i aktivitetsstöd.

Inträdesvillkoret

Kommunal är positivt till ett ändrat inträdesvillkor. Det förenklar administrationen för såväl arbetslöshetskassor som arbetsgivare, och det underlättar också för de presum¬tiva medlemmarna. Det kommer dock att krävas en del utredningsarbete för att bevilja medlemskap för dem som väljer att ansöka om detta vid arbetslöshet.

Nuvarande inträdesvillkor om viss arbetad tid försvårar inträdet för många av Kommunals medlemmar. Därför är förändringen positiv. Samtidigt innebär ständiga förändringar i villkoren svårigheter för den enskilde att förstå försäkringen.

Avdrag från arbetslöshetsavgiften

Kommunal anser att förslaget om reducering av arbetslöshetsavgiften med 50 kronor är otillräcklig. I stället borde arbetslöshetsavgiften tas bort helt och hållet. Det är dock bra att arbetslöshetskassorna inte ska behöva korrigera avgiften retroaktivt.

Ny instansordning för överklagande av arbetslöshetskassans beslut om medlemsavgifter

Kommunal är negativt till förslaget och anser att nuvarande instansordning ska vara kvar.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Anna Spånt Enbuske