Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över SOU 2008:74 – Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter:

Kommunal anser att kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag, som för de inkomster som tas ut i skatter och avgifter. Det är av yttersta vikt att dessa ersättningar betalas ut på korrekta och rättsligt riktiga grunder – av såväl rättviseskäl som legitimitetsskäl och för att det direkt påverkar möjligheterna att finansiera den offentliga sektorns välfärdsutgifter.

Kommunal ställer sig positiv till delegationens genomlysning av hur stora de felaktiga utbetalningarna är genom de omfattningsstudier och samkörningar av olika register som utredningen låtit göra. Samhällsdebatten har präglats av larmrapporter kring omfattningen av bidragsbrott. Delegationen har visat att omfattningen av avsiktliga fel motsvarar två procent av samtliga utbetalningar från trygghetssystemen. Kommunal anser att det är viktigt för samhällsdebatten att det finns en kunskapsgrund baserad på statistik och fakta. Kommunal instämmer därför i förslaget att berörda myndigheter ska redovisa statistik över felaktiga utbetalningar och att vissa myndigheter får i uppdrag att genomföra omfattningsstudier var tredje år.

Kommunal är positiv till förslaget att månadsuppgifter om lön på individnivå införs. Förslaget innebär sannolikt att felaktiga utbetalningar kommer att upptäckas tidigare och att återkravsbeloppen därmed blir mindre. Med det nuvarande systemet har t ex återkrav av bostadsbidrag på grund av ändrad inkomst medfört stora problem för många. En av de undersökningar delegationen låtit göra visar även att långt fler personer haft för låg SGI än för hög. Dagens system medför att många får för låg ersättning då de som i nuläget, på grund av bristande kunskaper om regelverket, missar att uppdatera sin SGI-nivå.

Det är viktigt att det finns ett fungerande sanktionssystem mot såväl små som stora brott. Det är inte rimligt att alla misstänkta brott enligt bidragsbrottslagen ska anmälas till polis och åklagare oavsett belopp. Kommunal ser därför positivt på delegationens förslag att regeringen tillsätter en utredning om införande av en administrativ sanktionsavgift vid överträdelser mot lagstiftningen om välfärdssystemen.

Regeringen har genom att avskaffa förmögenhetsskatten och framför allt den generella kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder tagit bort möjligheten till kontroll av förmögenhetsuppgifter. Detta medför att utredningens ambition om att det ska finnas effektiva transparenta kontrollsystem i ett trovärdigt system undermineras kraftigt. Kommunal delar delegationens ståndpunkt att ett förmögenhetsregister måste återupprättas. Kommunal vill poängtera att det borde ha lagts som förslag att upprätta ett register. Att skärpa kravet på sökande kommer inte att avhjälpa problemet att det inte finns ett register att ställa den sökandes uppgifter emot.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Bodil Umegård