Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemoria – Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Näringsdepartementet erhållit ovan rubricerad promemoria för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande.

Promemorians huvudförslag innebär att konkurrenslagen ändras på så sätt att Stockholms tingsrätt, på talan av Konkurrensverket, får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att driva en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk art eller att i denna tillämpa ett visst förfarande som kan ”snedvrida” konkurrensen. För verksamheter eller förfaranden som är försvarbara utifrån allmän synpunkt får dock inte förbud meddelas.

Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka talan får talan ändå väckas av ett företag som berörs av verksamheten eller ett förfarande i denna. Lagändringen föreslås av Näringsdepartementet träda i kraft den 1 juli 2009.

Förbundet har tagit del av de förslag och argument som förs fram av Näringsdepartementet som grund för en förändring av konkurrenslagen.

Promemorians förslag till förändring av konkurrenslagen är av principiell och betydande omfattning för kommuner och landsting, men också för staten. De skäl som anförs för en förändring av lagstiftningen är enligt förbundets uppfattning inte av den tyngd och omfattning att de motiverar en förändring av nu gällande rättsläge. Vad åtminstone avser kommunal och landstingskommunal verksamhet kan förbundet inte dela Näringsdepartementets förslag.

Med iakttagande av lag, annan författning eller direktiv bör det ankomma på de folkvalda politiska organen i den egna kommunen/landstinget att inom ramen för det kommunala självstyret själv besluta om vilken verksamhet som ska bedrivas, men också på vilket sätt den drivs. Det är inte rimligt att Konkurrensverket medges möjlighet att på sätt som föreslås i promemorian kunna föra talan mot och därmed överpröva sådana kommunala beslut.

Enligt förbundets erfarenhet är kommuner och landsting generellt sett mycket grannlaga i sina överväganden då det gäller den verksamhet som bedrivs i egen regi och vilket förfarande som tillämpas där. Vid risk för s k marknadstörningar och/eller snedvriden konkurrens mellan privat och offentlig driven verksamhet beslutas vanligen den kommunala verksamheten dra sig undan till förmån för den privata. Den kommunala verksamhet som ändå bedrivs är i allmänhet motiverad utifrån en ekonomisk eller annan nyttoaspekt i kommunen.

Skulle fel och/eller misstag begås av kommun eller landsting i de avseenden som här är för handen kan frågan redan sedan lång tid prövas enligt bl a kommunallagens överprövningsbestämmelser respektive lagen om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Sigmund Wiveson