Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över delbetänkande av Utredningen om patienters rätt, Vårdval i Sverige (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat delbetänkande. Med anledning av detta framför Kommunal följande synpunkter:

Sammanfattning

Utredningen om patientens rätt föreslår i sitt delbetänkande införandet av fri etableringsrätt för vårdgivare inom primärvården. Förslaget innehåller ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som innebär att alla landsting blir skyldiga att införa ett vårdvalsystem som ger patienterna rätt att välja mellan olika vårdgivare.

Kommunal ställer sig avvisande till förslaget.

Överväganden

Kommunal har starka invändningar mot utredningens förslag på grund av att:

Varje kommun/landsting ska enligt demokratiska principer ha självbestämmanderätt om utformningen av de skattefinansierade tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

  1. Det är de demokratiskt folkvalda organen som ska besluta om och ansvara för välfärdstjänsternas omfattning, inriktning och utformning. Kommunal anser att majoriteten av välfärdstjänsterna ska drivas i kommunal regi.
  2. Ett nationellt sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem med kommunal – i det här fallet landstingskommunal – handlingsfrihet i utformningen av hälso- och sjukvården är förenlig med nationella kvalitetskrav på tjänsterna. Att frånta de politiska valda organen ansvar och befogenheter över detta är inte önskvärt.

Kommunal anser därför att vårdval inom hälso- och sjukvården bör följa de förslag till lagstiftning och förfarande som Frittvalutredningen (SOU 2008:15) har lämnat.

Frittvalutredningen tar fasta på flera för Kommunal viktiga principer:

i) det grundläggande kommunala självstyret; ii) att primärvård, i likhet med andra kommunala köp som görs från externa leverantörer, måste upphandlas i en särskild och säker ordning; iii) att rättsligt bindande avtal måste ingås mellan den beställande myndigheten och den beslutade leverantören; iv) den rätt LOU och LOV ger kommunerna att ställa krav på särskilda villkor i kontrakten.

Kommunal vill understryka vikten av att den så kallade meddelarfriheten för de anställda tas i beaktande i systemen för vårdval. Fler synpunkter på LOV finns att läsa i Kommunals yttrande över LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15, se bilaga.

Kommunal avvisar därmed förslaget i sin helhet.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Viktoria Bergström