Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemoria Ds 2008:56 – Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och framför följande synpunkter:

Tidigare har regeringen infört ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Utöver det kan reformen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster kopplas till det familjepolitiska programmet, som en åtgärd för att öka privata initiativ i omsorgs- och hushållsarbete.

I promemorian presenteras den avslutande delen i regeringens familjepolitiska program. I skrivelsen föreslås två reformer:

  • Kommunalt bidrag till enskild verksamhet införs, så kallad barnomsorgspeng
  • Allmän förskola utvidgas att gälla även treåringar

Båda reformerna ska genomföras under 2009. De lagförändringar som föreslås kommer att behandlas i den pågående Skollagsberedningens arbete med ny skollag.

Övergripande synpunkter

Kommunal anser att en barnomsorgspeng riskerar att urholka förskoleverksamhetens kvalitet, genom att splittra upp kommunernas resurser till flera verksamheter som inte garanterar en lika hög omsorgs- och inlärningspedagogik som förskolan. Regeringens förslag ger utrymme för stora avvikelser i fråga om kvalitetskrav på verksamheter. Det är Kommunals åsikt att det innebär en risk för lägre pedagogisk och social standard i barnomsorgen.

Kommunal stödjer målsättningen att stärka förskolan roll genom att införa allmän förskola redan från tre års ålder. Genom en allmän förskola ges fler barn tillgång till en gemensam pedagogisk och social plattform.

Däremot anser Kommunal att de två reformerna tillsammans kan leda till en uppdelning och förändring av förskolans funktionssätt, där den tidiga omsorgen om barnen kan handhas av verksamheter med lägre kvalitetskrav och förskolan kommer att ha en mer skollik funktion.

Barnomsorgspeng

Det uttalade syftet med förslaget om barnomsorgspeng är att öka valfriheten och mångfalden i förskoleverksamheten. Detta åstadkoms genom att dagens system med ett tillståndsförfarande för att yrkesmässigt driva enskilda förskolor och fritidshem ersätts med att kommunerna blir skyldiga att godkänna och lämna bidrag till verksamheter som uppfyller i lagen angivna krav. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte.

Kommunal är positiv till en mångfald av verksamhetsformer inom barnomsorgen. Olika barn och familjer har olika behov av omfattning och typ av barnomsorg. En positiv effekt skulle till exempel kunna vara om det blev en ökad förekomst av barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallade ”nattis”.

Däremot anser Kommunal att samma pedagogiska och sociala kvalitetskrav ska ställas på alla tillgängliga verksamheter. Som förslaget är utformat finns det enligt Kommunals mening allt för stort rum för undantag i fråga om tillgänglighet och pedagogisk kvalitet. I förslaget påpekas att lagens bestämmelser om krav på innehåll och kvalitet även i framtiden bör vara gemensamma för alla former av förskoleverksamhet och barnomsorg. Samtidigt hävdas att tillämpningen av kraven i fråga om barn- gruppernas storlek, lokalernas utformning och personalens utbildning och erfarenhet måste anpassas till olika verksamheters skilda förutsättningar. Det innebär i praktiken en betydande lättnad i krav på enskilda verksamheter och öppnar för stora skillnader i kvalitet på barnomsorgen.

Verksamheter utan egen pedagogisk kompetens antas anlita pedagoger för att täcka upp interna brister, alternativt kunna vända sig till öppna förskolor för att få pedagogisk handledning där. Men vad är garantin för att så sker om kravet inte ställs? Finns resurserna för öppna förskolor att bedriva handledningsverksamhet? Planerar regeringen att skjuta till några resurser för att täcka upp eventuella behov?

Även i fråga om barnomsorgens öppenhet och tillgänglighet för alla grupper av barn innebär förslaget stor risk för försämringar. Förslaget innebär att en förutsättning för att enskilda verksamheter ska få bidrag är att de ska vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats i motsvarande kommunala verksamheter. I nästa andetag begränsas barnens rättigheter väsentligt då det poängteras att öppenhetskravet inte gäller för barn om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för den enskilda verksamheten. Kommunal befarar att förslaget om barnomsorgspeng på så vis kan bidrag till en ökad segregation mellan olika grupper av barn. Kommunal ser en stor risk att barn med särskilda behov enbart kommer att hänvisas till en kommunal barnomsorg som på grund av reformen får minskade resurser och därmed sämre möjligheter att möta de krav som ställs.

Allmän förskola för treåringar

Kommunal anser att allmän förskola för treåringar i sig är en god idé men att det i kombination med förslagen om barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag får oönskade effekter. Svensk förskola har utmärkts av balans mellan omsorg och pedagogik och med förslaget om allmän förskola för treåringar rubbas balansen till förmån för förskolans mer skollika inslag.

Att förstärka förskolans skollika karaktär också för treåringar kan dessutom motivera lägre personaltäthet, som i förskoleklasserna för sexåringar.

Kommunal ser en risk att detta innebär att 1-3-åringarna successivt ”fasas ur” förskolan till fördel för lösningar inom ramen för vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng och att därmed förskolan mer kommer att likna den modell som finns i Europa med deltidsförskola med skolkaraktär.

Regeringens ambition att förskolan ska vara mer skolförberedande kan i förlängningen också leda till lägre personaltäthet och därmed lägre kvalitet.

Tystnadsplikt i alla verksamheter

Kommunal vill lyfta frågan om hur bestämmelser om tystnadsplikt i barn- omsorgsverksamheterna ska hanteras i om det som föreslås i promemorian blir verklighet. I dag gäller att den som är verksam i yrkesmässigt bedriven enskild förskoleverksamhet har tystnadsplikt. Förslaget innebär att det inte längre ska finnas ett krav på yrkesmässighet som villkor för att kommunen ska godkänna enskilda förskolor och fritidshem. Det är oklart vad det kommer att innebära för tystnadsplikten i verksamheterna. Kommunal accepterar inga sådana skillnader mellan olika verksamheter och menar att det är nödvändigt att förslaget justeras så att tystnadsplikten gäller alla.

Avslutning

Kommunal anser sammanfattningsvis att regeringens familjepolitiska program med vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och satsningar på hushållsnära tjänster sammantaget leder fel. Det bidrar till att undergräva en högkvalitativ och sammanhållen barnomsorg, genom att förskolan får minskade resurser.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn Viktoria Bergström