Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över Promemoria S2008/1245/SF från Socialdepartementet – Från sjukersättning till arbete (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter:

Inledande synpunkter

Kommunal anser att det är ett viktigt att färre människor i framtiden får sjukersättning, att de som får ersättningen får den därför att de inte har någon arbetsförmåga, inte sannolikt kommer att återfå den och att de inte ska behöva uppleva den ifrågasatt.

Alltför många människor har fått sjukersättning av olika anledningar. Nu vill regeringen avsluta en stor mängd av dessa ersättningar. Den avgörande frågan blir hur dessa människor ska beredas plats på arbetsmarknaden. De förslag som arbetsgruppen lämnar är otillräckliga för att lösa den frågan.

Kommunal vill också med kraft hävda att förändrade ersättningsformer och ersättningar inte är det effektivaste sättet att varaktigt få fler människor i arbete. Det är i stället att koppla ihop rehabilitering, bedömning av arbetsförmåga och omställning/omskolning i kombination med ett ersättnings- system som gör att individen, om arbetsförmåga finns, via utbildning och andra insatser kan lotsas till nytt arbete under ekonomiskt trygga former.

Flera av de här frågorna är under utredning inom Socialdepartementet. Förslagen utreds och presenteras inom ramen för olika arbetsgrupper och utredningar. Helheten blir svåröverskådlig när förslaget läggs på delar av systemet. Det blir svårt att överblicka hur förändringarna sammantaget kommer att påverka individen.

Ett samlat förslag efter att en parlamentariskt tillsatt utredning jobbat med helheten saknas. Att tillsätta denna sedan länge aviserade parlamentariska utredningen om sjukförsäkringen skulle ge bättre förutsättningar att hitta goda och långsiktigt hållbara lösningar på svåra problem.

Förslag om särskilda regler för personer med icke tidsbegränsade sjukersättningar beviljade senast augusti 2007

Kommunal invänder mot förslaget att inkomst som ingår i reduceringsinkomsten inte ska vara SGI-grundande, och att som en konsekvens av detta en person som arbetar med stöd av de här föreslagna reglerna inte kan erhålla lön, sjukpenning eller sjuklön vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Kommunal invänder också mot att detta skulle utgöra något positivt för den enskilde eftersom den i och med detta skulle ha lättare att hitta arbete. Kommunal framhåller att sjuklönen är ett incitament för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot sjukfrånvaro. Om en person som uppbär sjukersättning inte kostar arbetsgivaren någon sjuklön vid sjukdom faller det resonemanget. Incitament för arbetsgivare att förebygga sjukfrånvaro hos de här personerna försvinner.

Den administrativa bördan för både den enskilda och för Försäkringskassan torde bli avsevärd om omprövning av det preliminära beslutet ska begäras i samband med varje sjukdomstillfälle. Sannolikheten är snarare att skillnaden mellan det preliminära och det slutliga beskedet riskerar att bli stor i fall av sjukfrånvaro.

Enligt förslaget ska den enskilde bli kompenserad i efterhand för sjukfrånvaro under året och att detta kan innebära ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Resonemanget som arbetsgruppen för är präglat av ett medelklassperspektiv. Det anses tillräckligt att påpeka att den enskilde måste vara informerad om detta och därmed kunna förbereda sig inför denna eventuella händelse. Många av de personer som de här förslagen riktar sig till har inte kontantmarginaler. Det betyder att de tar stora ekonomiska risker i det fall de beslutar sig för att arbeta med stöd av de här föreslagna reglerna.

Kommunal välkomnar däremot förslaget att omprövning av arbetsförmåga för de med icke tidsbegränsad sjukersättning ska ske på den enskildes initiativ. Sannolikheten att försäkrade minskar sin sjukersättning ökar om initiativet läggs hos den enskilde. Detta skulle öka möjligheten för den enskilde att med trygghet våga prova om arbetsförmågan till någon del förbättrats alternativt våga prova om arbetsförmågan är större i en annan typ av arbete än det man tidigare haft.

I förslaget förs ett resonemang om att många av dem med partiell sjukersättning är kvinnor som arbetar deltid inom vård och omsorg. Detta skulle innebära en fördel för kvinnor och göra det lättare för dem att öka sitt arbetsutbud. Förslaget skulle därför få positiva effekter på jämställdheten. Kommunal anser att detta resonemang är naivt.

Arbetet inom vård och omsorg är ofta organiserat på deltid och behovet av timanställda vikarier är stort. Detta är en av flera bakomliggande orsaker till att långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Arbetets organisering är helt enkelt oerhört slitsam. Detta borde inte komma som någon nyhet för Socialdepartementet. Det som departementet ser som en lösning på ett problem ligger i verkligheten närmare att utgöra orsak till problemet.

Arbete som timavlönad vikarie är dessutom svårförenligt med förslaget. I den ansökan som ska göras till Försäkringskassan ska den sökande ange när arbetet påbörjas och vilken inkomst som kommer att betalas ut. Arbetets omfattning och hur stor inkomsten av det blir kan inte anges i förväg för timavlönade vikarier. Omfattningen på den faktiska arbetade tiden, och därmed inkomsten, vet man inte på förhand. Det varierar efter verksamhetens behov. Detta ligger i anställningens natur.

Om en person med sjukersättning skulle arbeta som timanställd vikarie kommer det sannolikt bli skillnad mellan det preliminära beslutet och det slutliga, eftersom den slutgiltiga inkomsten är svår att fastställa på förhand. Den enskilde får vänta till efter inkomstårets slut på regleringen av skillnaden.

Tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning och icke tidsbegränsad sjukersättning beviljad från september 2007

Kommunal anser att de förslag som beskrivs i den här delen av pro- memorian är otydligt beskrivna. Det är svårt att uttolka vad som egentligen föreslås gälla för vilken grupp under vilka omständigheter. Detta är problematiskt eftersom det gäller förslag som får långtgående ekonomiska konsekvenser för en stor grupp människor som redan har en i många fall svår och oklar ekonomisk situation.

Avslutningsvis anser Svenska Kommunalarbetareförbundet, mot bakgrund av ovanstående synpunkter, att de problem som föreliggande förslag syftar till att lösa i stället bör behandlas inom ramen för en parlamentarisk utredning.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Viktoria Bergström