Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över huvudbetänkande av Apoteksutredningen (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad skrivelse, vill framföra följande synpunkter:

Kommunals anknytning till Apoteksutredningen

Kommunals intresse för denna utredning uppstår dels genom att medlemmar i Kommunal via sin yrkesroll har en relation till Apoteket, dels att Kommunals medlemmar ur ett medborgarperspektiv berörs av effekterna från utredningens förslag. Kommunal har valt att låta dessa två perspektiv styra inriktningen på remissvaret.

Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som möjliggör för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Uppdraget inkluderar även distanshandel med läkemedel och att vissa tjänster och funktioner ska finnas tillgängliga även i framtiden.

Syftet med omreglering är att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress utan ökade kostnader för det allmänna, samt säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Omregleringen ska utgå från ett konsument- och medborgarperspektiv och medverka till sänkta konsumentpriser utan att det leder till ökade kostnader för det allmänna.

Kommunals synpunkter på utredningens huvudförslag

Kommunals är starkt kritisk till utredningens förslag.

Utredningen övertygar inte om att förslaget skulle komma att leda till de effekter som uppdraget avser. Vidare präglas utredningen av oenighet med sex stycken särskilda yttranden, varav flera påtalar tidsbrist under utredningsförfarandet och otillräckliga konsekvensanalyser. Kommunal finner inte att utredningen presenterar några tungt vägande skäl, eller presenterar några särskilt alarmerande problem på dagens apoteksmarknad, som medför att förbundet anser att monopolet bör överges.

Kommunal anser att apoteksmonopolet i dag omfattar många värdefulla egenskaper Det förenar god tillgänglighet på läkemedel, tillfredsställande prisbildning och ett gott integritetsskydd för patienterna. Hanteringen av läkemedel skiljer sig till stor del från många andra konsumtionsvaror, och i utredningen framgår att det är förenat med stora svårigheter att överföra hanteringen från monopol till en omreglerad marknad.

Kommunal stödjer idén om att läkemedelshantering från producent till konsument ska präglas av effektiv prissättning, god tillgänglighet för konsumenterna samt säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning, men anser inte att det finns belägg i utredningen för att övertyga om att dessa effekter kommer att uppnås genom förslaget. Detta intryck förstärks av att utredningen inte presenterar någon övertygande problembild.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn och Sofia Berglund