Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om rök- och kemdykning (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad föreskrift, vill framföra följande synpunkter:

Bakgrund

Föreskriften om rökdykning togs fram 1986 efter några dödsfall och flera svåra olyckor bland rökdykare. Vid revideringen av föreskriften 1995 inkluderades kemikaliedykning. Kommunal är angelägen om att föreskriften hålls uppdaterad, eftersom den har stor betydelse för våra medlemmars säkerhet och hälsa.

Kommunal konstaterar att det nya förslaget till föreskrift inte innehåller några betydande förändringar. Vår uppfattning är att föreskriften har blivit mer lättläst, genom tydligare struktur och vissa omdisponeringar. Det är positivt att kravet på riskbedömning har fått ett eget avsnitt och att det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts fram i kommentarerna.

Definitioner

Kommunal anser att det bör tillföras ytterligare en definition i § 3.

Personlig skyddsutrustning bör definieras som ”Skyddsutrustning som minst uppfyller kraven i tillämpliga produktdirektiv, harmoniserade standarder och grundläggande krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter”. Vi menar att det är angeläget att konkretisera regelverket runt personlig skyddsutrustning.

Riskbedömning

Kommunal anser att det är till hjälp för läsaren om avsnittet om riskbedömningar kompletteras med en hänvisning till ”AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Rök- och kemdykning

I föreskriften så som den var utformad efter revideringen 1995 fanns en formulering om vikten av att utse en speciell person som ansvarar för tillgången på släckvatten. Kommunals uppfattning är att denna formulering bör vara kvar i den nya upplagan av föreskriften.

Läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga

Kommunal är positiv till förslaget att överföra kraven på läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga från 2005:6 Medicinsk kontroll i arbets- livet, till föreskriften om rök- och kemdykning § 15. Det är också positivt att reglerna i föreskriften 1994:32 gravida och ammande i arbetslivet tillförs föreskriftens § 16.

Kommentarer till enskilda paragrafer och bilagor

I kommentarerna till § 6 andra stycket kommenteras att det är arbetsledaren som bedömer storleken på insatsstyrkan. Förbundets uppfattning är att formuleringen inte är tillräckligt tydlig. Förbundets förslag är att stycket i stället inleds med ”Utöver vad som ovan beskrivits är det arbetsledaren som bedömer insatsstyrkans storlek”. I tredje stycket anser förbundet att ordet ”mycket” bör strykas ur meningen, vår uppfattning är att det inte ska skilja någonting alls i insatstid. Kommunals medlemmar upplever det som psykiskt påfrestande då insatsen inte kan påbörjas, för att rökdykarna måste invänta att bemanningen är komplett.

Övrigt

Föreskriften har tillförts begreppet arbetsledare, i branschen är detta förhållandevis nytt begrep, varför det är viktigt att klargöra vem som avses samt vilken roll arbetsledaren har i förhållande till räddningsledaren. Det är angeläget att det är tydligt vilket ansvar olika befattningshavare har enligt arbetsmiljölagens arbetsgivaransvar

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Gunnar Fridolfsson