Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemorian Nedsättning av sociala avgifter för personer mellan 19 och 24 år från Finansdepartementet (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter:

I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbets- givaravgifter och allmän löneavgift för alla som är mellan 19 och 24 år. Avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, halveras, vilket för närvarande motsvarar en sänkning med 11,1 procentenheter. Nedsättningen, som införs från den 1 juli 2007, blir dock något mindre under andra halvan av 2007.

Statens bruttointäkter beräknas minska med 7,2 miljarder kronor. Enligt promemorian blir nettokostnaden för den offentliga sektorn ungefär hälften så stor eftersom kommunernas, landstingens och statens lönekostnader minskar och intäkterna från företagsbeskattningen ökar.

Syftet med förslaget är att minska ungdomsarbetslösheten. Enligt Kommunals uppfattning är det en stor brist att ingen som helst analys av vilka effekter förslaget kan väntas få har genomförts. Förslaget innebär att arbetsgivarnas lönekostnad för sex årskullar av arbetskraften sänks med drygt 8 procent av den totala kostnaden (lön + arbetsgivaravgift).

Det finns enligt Kommunal anledning att befara att den föreslagna generella sänkningen av arbetskraftskostnaderna är både för liten och för stor.

Att ungdomsarbetslösheten är stor beror inte på att de unga är arbetslösa länge. Tvärtom är deras arbetslöshetsperioder ofta korta, mindre än hälften så långa som för övriga arbetslösa. Däremot hamnar en större andel av de unga i arbetslöshet. Dels när de är färdiga med sina utbildningar, dels när deras tillfälliga anställningar upphör. De unga är tillfälligt anställda i långt högre grad än andra.

Förutom den stora gruppen med korta men ofta förekommande arbetslöshets- perioder, finns en mindre grupp som hamnat långt bak i arbetslöshetskön. De har till exempel inte fullgjort sin gymnasieutbildning och väljs bort av arbetsgivarna.

För den senare gruppen räcker inte den föreslagna nedsättningen av arbets- givaravgiften. En andra chans till utbildning eventuellt följd av en större men tillfällig nedsättning av arbetskraftskostnaden är troligen en bättre lösning på deras problem.

För de som just söker sig ut på arbetsmarknaden eller de som snurrar runt mellan tillfälliga jobb förändrar sex års nedsättning av arbetsgivaravgifterna, trots den stora kostnad den medför, inte de grundläggande problemen. Kommunal anser att de bättre skulle kunna lösas genom åtgärder som förbättrar matchningen mellan nyutbildade och lediga jobb och genom att andelen tillfälliga jobb minskas. Det senare sker bäst genom att arbetsmarknadens parter, särskilt inom sektorer med många tillfälliga jobb, tar ett gemensamt ansvar för att minska detta ungdomsgissel.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Rolf Andersson