Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemorian Driftsformer för sjukhus från Socialdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att ”Landstingen skall kunna sluta avtal om driften av sjukhus utan krav på att avtalen skall innehålla villkor om att verksamheten skall drivas utan syfte att ge vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Avtalen skall inte heller behöva innehålla villkor om att vården skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter. Vidare skall landstingen kunna överlämna driften av regionsjukhus och regionkliniker till annan. I promemorian föreslås även att det nuvarande kravet om att bedriva hälso- och sjukvård i minst ett sjukhus i offentlig regi upphävs”.

Svenska Kommunalarbetareförbundet, som har beretts tillfälle att yttra sig, vill framföra följande synpunkter på promemorians förslag:

Kommunal har tidigare i remissyttranden redovisat sin ställning i samband med att de regler och begränsningar, som promemorian föreslår ska upphävas, skulle införas. Förbundet har inte ändrat uppfattning sedan dess.

Kommunal har tagit ställning mot att andra regler än aktiebolagens ska gälla för privata företag som driver sjukhus med offentlig finansiering. Det är bolagsstämman som ska fatta beslut om hur företagets resultat ska disponeras. Den begränsningsregel som nu föreslås avskaffas är både principiellt felaktig och verkningslös. Regeln hindrar till exempel inte den enskilde aktieägaren eller till och med huvudägarna från att realisera den ökning av aktiens värde som uppkommer om vinstmedel inte delas ut.

De principiella frågorna är i stället om privata företag ska tillåtas driva sjukhus och vilken roll de i så fall ska få spela. Kommunal anser att privata sjukhus kan utgöra ett komplement till de offentliga och bidra till att stärka den svenska sjukvården. De kan tillföra kompetens som rätt utnyttjad ökar produktiviteten och ger medborgarna mer vård för skattepengarna.

Men beroendet av privata sjukhus måste vara av begränsad omfattning. De demokratiskt valda organens styrning, kompetens och handlingsfrihet riskerar annars att försvagas. Begränsningen, att driften av regionsjukhusen inte ska kunna överlämnas till någon annan, är enligt Kommunals uppfattning nödvändig. Regionsjukhusen har en så central roll i den svenska sjukvården att deras drift inte kan överlämnas till privata företag utan att den offentliga, demokratiska styrningen, kontrollen och handlingsfriheten hotas.

Också kravet att minst ett sjukhus i varje landsting måste drivas i egen regi är enligt Kommunals uppfattning nödvändigt. Det är annars mycket svårt att upprätthålla den kompetens som krävs för att de demokratiska organen ska ha en reell handlingsfrihet.

Utöver dessa begränsningar måste samma villkor gälla för privata sjukhus som för offentliga. Vårdavgifterna måste vara desamma, liksom uppdraget och förpliktelserna gentemot patienterna – medborgarna. Den kontroll av medicinsk och annan art som sjukhusen är underställda måste också vara densamma.

Enligt Kommunals uppfattning är det mycket oroande att förslagsställarna i promemorian tar så lätt på frågan om att blanda offentlig och privat finansiering till exempel genom privata vårdförsäkringar. Liksom socialministern i en debattartikel i DN, ser man det enbart som en möjlighet för privata sjukhus att utnyttja ledig vårdkapacitet.

Kommunal anser att om det finns ledig kapacitet så ska den användas till de patienter som står i tur att få vård. Annars hotas grundprincipen om lika behandling av medborgarna och om att enbart det medicinska behovet ska styra turordningen.

Det är dessutom så att om vårdköerna kortas eller avskaffas så finns det mindre anledning att köpa en vårdförsäkring.

Kommunal har ingenting emot att det finns helt privata vårdföretag som ger den, som är beredd att betala hela vårdkostnaden, möjlighet att gå förbi vårdkön. Eftersom vårdkostnaderna ofta är mycket höga kommer denna typ av vård att förbli mycket begränsad. Men promemorians förslag handlar inte om detta. Det innebär i stället att det pris som till exempel försäkringspatienten betalar bara behöver täcka marginalkostnaden plus en viss vinst, det vill säga kostnaden för att när det finns ledig kapacitet ta emot ytterligare en patient.

Den befintliga kapaciteten har också i offentligt finansierade sjukhus som drivs av privata företag i huvudsak finansierats med skattemedel. Därför är det enligt Kommunals uppfattning fel att skillnad i betalningsförmåga mellan medborgarna ska få avgöra vem som ska få nytta av denna kapacitet.

En annan konsekvens av förslaget är att den sjukvård som bygger på förutsättningen att den som går förbi vårdkön betalar hela vårdkostnaden, konkurreras ut. Varför betala hela kostnaden om man kan smita förbi till en mycket lägre kostnad?

Sammanfattningsvis ser Kommunal med stor oro på de konsekvenser promemorians förslag kan få för svensk sjukvård.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Rolf Andersson