Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler I samverkan, utbildning, avtal m m, SOU 2006:44 (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler 1 – samverkan, utbildning, avtal m m, (SOU 2006:44).

Bakgrund

Under utredningsarbetets gång har förbunden och LO haft fortlöpande diskussioner kring utredningens tankar och förslag. Synpunkterna har sammanställts av LO och kontinuerligt överlämnats till utredarna.

Därutöver har Kommunal följande synpunkter:

Anpassning av samverkansreglerna – kapitel 2

Utredningen föreslår att begreppet skyddsombud utvidgas och att benämningen arbetsmiljöombud tillförs.

Utredningen anser att den benämning som Kommunal använder – arbets- platsombud – på de förtroendevalda på arbetsplatserna med ett integrerat skyddsombudsuppdrag är otydlig och att det kan ge rättsförlust.

Från förbundets sida anser vi att benämningen arbetsplatsombud inte inneburit något problem i juridisk mening. Arbetsplatsombud är en väl etablerad benämning, och det råder inga oklarheter om att uppgiften även omfattar uppdraget skyddsombud enligt Arbetsmiljölagen. Kommunal anser därför att benämningen arbetsplatsombud ska tillföras lagstiftningen.

Utredningens förslag att integrera MBL och AML för att därigenom skapa möjligheter att inrätta alternativa samverkansorgan till skyddskommittéerna, tillstyrkes från Kommunals sida. Det ligger väl i linje med det avtal om Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan (FAS 05), som parterna på den kommunala arbetsmarknaden tecknade 2005. Kommunal anser dock att alternativa samverkansformer endast kan omfatta parter som är bundna av kollektivavtal.

Arbete i arbetsgivarens hushåll – kapitel 8

Utredningen har prövat lämpligheten i att upphäva det undantag som i dag råder i AML kapitel 1, paragraf 4 för arbete i arbetsgivarens eget hushåll. Undantaget gäller enbart den grupp av funktionshindrade som väljer att själva agera arbetsgivare.

Kommunals uppfattning är att det är positivt att upphäva undantaget. Kommunal vill dock påpeka att det finns en allmänt förekommande missuppfattning att undantaget även gäller då arbete utförs i patients eller vårdtagares bostad, oavsett vem som är arbetsgivare.

Kommunal vill understryka vikten av att alla arbetstagare, oavsett anställningsform och var arbetsuppgifterna utförs, ska omfattas av Arbetsmiljölagens regler. Detta är angeläget i en tid då den medicintekniska utvecklingen öppnar nya vårdmöjligheter.

Avtal om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering – kapitel 5

Utredningen har presenterat alternativa förslag för hur bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, kan göras dispositiva. Dels genom att teckna kollektivavtal under förutsättning att överenskomna regler inte understiger nivån i EGs ramdirektiv för arbetsmiljö. Bestämmelserna blir då semidispositiva med EG-spärren. Dels genom att lag- och föreskrifts- regleringen i sin helhet lyfts in i kollektivavtal. Detta leder till ett annat tillsyns- och påföljdssystem.

Kommunal avstyrker båda dessa förslag eftersom nuvarande reglering fungerar bra och att Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar garanterar en rättvis behandling nationellt, vilket är av stort värde för bestämmelsernas legitimitet.

Arbetsmiljölagen i förskola och fritidshem

Kommunal anser att Arbetsmiljölagen ska omfatta barn i förskole- och fritidsverksamheten. Förskolan är viktig för barnens utveckling, som även omfattar deras hälsa i vid bemärkelse. För att öka kunskapen om arbets- miljöns konsekvenser för barns hälsa är arbetsmiljölagen ett viktigt stöd.

För att undvika att intressekonflikter uppstår mellan barns och vuxnas arbetsmiljö krävs att det finns ordningsregler för hur tillämpningen av lagstiftningen ska hanteras.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Gunnar Fridolfsson