Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sextimmarsdagen i Kiruna – en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten (2006)

Studien visar att Kirunas särskilda boenden sysselsätter fler tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier än hemtjänsten, men båda verksamheterna har hög andel timavlönade vikarier.

Deltidsanställningar är nästan obefintliga inom hemtjänsten, bara en person var deltidsanställd. Jämfört med referenskommunerna har hemtjänsten i Kiruna fler anställda. Personalomsättningen är låg i Kirunas hemtjänst jämfört med särskilda boenden och även jämfört med referenskommunerna. I alla tre kommunerna är medelåldern hög, över 40 år.

Inom hemtjänsten i Kiruna är andelen arbetad tid högre än inom särskilda boenden, men något lägre än i Falköping. Detta beror främst på att sjukfrånvaron i Falköping är något lägre än i Kiruna. Hemtjänsten i Kiruna har 3 procentenheter lägre sjukfrånvaro än särskilda boenden. De övriga frånvaroposterna (semester, lagstadgad ledighet och övrig ledighet) är ungefär lika stora i samtliga kommuner och verksamheter. Utifrån arbetad tid och frånvaro kan man räkna ut den s k bemanningsbalansen. Arbetskraftskostnaden vid närvaro visar hur mycket det kostar att ha en person anställd per timme. Vid denna beräkning tar man hänsyn till månadslön, semesterlön, sociala avgifter och personalkringkostnader/overheadkostnader.

En jämförelse av arbetskraftskostnaden vid närvaro visar att det är mycket dyrare att ha en person anställd inom hemtjänsten i Kiruna. Detta beror främst på sextimmarsdagen då månadslönen divideras med färre antal arbetade timmar. Arbetskraftskostnaden är högre i båda verksamheterna i Kiruna än i referenskommunerna, eftersom den genomsnittliga månadslönen är högre i Kiruna. Det skiljer 1 000-1 500 kronor i månaden mellan kommunerna.

När personal är sjukfrånvarande är det förknippat med olika former av kostnader. Det är samma beräkning som ligger till grund för detta som när man räknar ut vad det kostar att ha personal närvarande.

Hemtjänsten i Kiruna har en något lägre andel total kostnad för sjukfrånvaron i förhållande till total närvarokostnad jämfört med särskilda boenden. Falköping har den lägsta andelen. När personal är frånvarande måste de ersättas med antingen vikarier, övertids- eller mertidsarbete. Den totala kostnaden i förhållande till total arbetskraftskostnad vid närvaro är lägst i Kirunas hemtjänst jämfört med särskilda boenden och referenskommunerna.

Arbetsmiljöenkät och intervjuer

En enkät har skickats till samtliga anställda inom hemtjänsten och särskilda boenden med frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och friskvård. Resultatet visar att personal inom båda verksamheterna upplever arbetsmiljön som tung. Inom hemtjänsten tycks arbetsmiljön vara något mer tidsfixerad och personalen har ett större eget ansvar än inom de särskilda boendena.

Inom både verksamheterna vill personalen att arbetsmiljön ska vara trivsam och rolig. Enkätresultaten visar att det inte är så stora skillnader mellan verksamheterna, varken i upplevd och önskad arbetsmiljö.

Intervjuerna visar att personalen inom hemtjänsten inte vill återgå till åtta timmars arbetsdag utan de vill ha kvar sextimmarsdagen. För att få ha kvar sextimmarsdagen kan merparten av de intervjuade avstå från löneförhöjning, kompetensutveckling och friskvård.

De anställda inom de särskilda boendena ansåg att det är orättvist att bara hemtjänsten har kortare arbetstid, samtliga inom äldreomsorgen borde ha det. De kunde dock inte tänka sig att avstå från löneförhöjning och kompetensutveckling då dessa faktorer är viktiga för att trivas och klara av arbetet. Det finns skillnader mellan de båda verksamheterna när det gäller möjligheterna till friskvård och kompetensutveckling.

Slutsatser

Stora mätproblem gör att det inte går att dra några konkreta slutsatser om vilka effekter sextimmarsdagen gett. Det går inte att säga vilka effekter den kortare arbetstiden har haft på t ex sjukfrånvaron då det saknas uppgifter över frånvaron innan sextimmarsdagen infördes.

Det finns skillnader i sjukfrånvaron mellan verksamheterna och mellan kommunerna, men om det beror på sextimmarsdagen eller inte går inte att säga.

Arbetsmiljöenkäten visar att det inte är så stora skillnader i den upplevda och önskade arbetsmiljön mellan verksamheterna. Trots kortare arbetstid anser personalen inom hemtjänsten att arbetsmiljön är tung.

Rapporten är skriven av Johanna Eggvall 2006.